ยินดีต้อนรับสู่ เวบไซค์ ชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย   อบรมศิลปะการพูดฯ   อบรมศิลปะการวางตนฯ   สมัครทั้งสองหลักสูตรด่วน!!! เพียง ๑,๕๐๐ บาท  
                                                                                                                             

                  เวบไซค์ชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย จัดทำขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมและภาษาไทย เฝ้าระวังการใช้ภาษาไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและวัฒนธรรม เพื่อการสาธารณกุศลต่างๆ เช่น การสงเคราะห์เด็กยากจน เป็นต้น ตราสัญญลักษณ์ของชมรม เป็นรูปอักษร ก และไมโครโฟน อยู่ใต้รูปทรงศิลปกรรมไทย มีชื่อชมรมอยู่ด้านล่าง ชมรมฯมีหน้าที่ร่วมกันในการอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมและภาษาไทย ในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ทางข่าวสารมวลชน จัดอบรมให้แก่ผู้สนใจ ชมรมฯมีสมาชิคประเภทเดียวคือบุคลคลที่สมัครใจเข้าร่วมการอบรมกับชมรมฯ ถือว่าได้เป็นสมาชิคโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ต้องชำระค่าบำรุงชมรม ตลอดชีพ
ประเด็นคำถาม หารือการจัดลำดับพิธีการลงนามถวายพระพรและการจัดพิธีการในโอกาสสำคัญต่างๆ
ภาพกิจกรรมชมรมฯ 
ปฏิทินกิจกรรมการอบรมของชมรมฯ


 1. ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร "ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ" วันเสาร์ที่  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ณ รร.ปัญจดารา จ.นครราชสีมา  สมัครอบรมศิลปะการพูดฯ   
     Download หลักสูตร ศิลปะการพูดฯนครราชสีมา <-- เมาส์ขวา Save as ลงสื่อบันทึก รายชื่อผู้สมัครอบรมศิลปะการพูดฯนครราชสีมา   ปรับปรุง ๓๐  ต.ค. ๒๕๕๗  ๑๘:๐๐ 
     แผนที่ รร.ปัญจดารา 
 2. ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร "ศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ" วันอาทิตย์ที่  ๒๓ พฤศจิกายน
 ๒๕๕๗  ณ รร.ปัญจดารา จ.นครราชสีมา สมัครอบรมศิลปะการวางตนฯ   
     Download หลักสูตร ศิลปะการวางตนฯนครราชสีมา <-- เมาส์ขวา Save as ลงสื่อบันทึก รายชื่อผู้สมัครอบรมศิลปะการวางตนฯนครราชสีมา   ปรับปรุง ๓๐  ต.ค. ๒๕๕๗  ๑๘:๐๐ 
     แผนที่ รร.ปัญจดารา
                                                                                                                         สมัครอบรมทั้งสองหลักสูตรด่วน!!! เพียง ๑,๕๐๐ บาทเท่านั้น  


                                                                                                                                                                                                            
 


 โดยมีกำหนดการ ดังนี้
08:00  ผู้สมัครเข้าลงทะเบียน ตามหมายเลขที่ประกาศที่บอร์ดรายชื่อ ซึ่งเรียงตามชื่อ หน่วยงาน
09:00  เริ่มการอบรม
10:30  พักรับประทานอาหารว่าง
12:00  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00  เริ่มอบรมช่วงบ่าย
14 :30  พักรับประทานอาหารว่างช่วงบ่าย พร้อมรับวุฒิบัตร และใบเสร็จรับเงิน ที่บริเวณโต๊ะลงทะเบียน
16:00  จบการอบรม สอบถามปัญหา
16:30  ปิดการอบรม


 

 

 
           
                      
Copyright ? 2008. Designed by Free Website Templates
Privacy Policy | Terms of Use | XHTML | CSS