ที่   15/2552                      ชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย
                                                              555/74  หมู่บ้านภาภิรมย์ ถนนเหล่านาดี
                                                                    อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

2  พฤษภาคม 2552

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงาน  ผู้จัดการ  ผู้รับใบอนุญาต

สิ่งที่ส่งมาด้วย  หลักสูตร (3 หน้า)  ใบสมัคร  และกำหนดการ

 ด้วยชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทยได้พิจาณาเห็นว่าการพัฒนาบุคลากรมีความจำเป็นสูงสุดขององค์กร  แต่การพัฒนาบุคลากรเท่าที่ผ่านมา  เน้นการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการงานนั้น  การพัฒนาในด้านการวางตนให้เหมาะสมในโอกาสต่างๆ   ด้านกาลเทศะ หรือจิตวิทยาในการปฏิบัติต่อผู้อื่น   ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพการบริการและเชิดชูภาพลักษณ์องค์กรนั้น     มีน้อยมาก

 ชมรมฯ จึงได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร “ศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ”  เพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรในเรื่องหลักๆ เช่น  บุคลิกภาพ (การแต่งกาย รวมถึง การแต่งเครื่องแบบและการประดับเครื่องราชฯ)  การวางตนต่อผู้ใหญ่ (สิ่งที่ต้องห้าม และพึงกระทำต่อผู้ใหญ่) การรับประทานอาหารแบบสากลและแบบทั่วไป  อากัปกิริยามารยาททั่วๆ ไป  และพื้นฐานแนวคิดใหม่เรื่องจิตมุ่งบริการ  ตามรายละเอียดในหลักสูตร 3 หน้าที่แนบมาด้วยแล้ว (โปรดศึกษาหลักสูตรก่อน) กำหนดอบรมวันเสาร์ที่  13  มิถุนายน 2552  ณ โรงแรมสีมาธานี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา
 
 จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือได้โปรดประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม สำหรับข้าราชการมีสิทธิ์เบิก   ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่แนบมาพร้อมนี้     ขอความกรุณากรอกใบสมัครส่งไปยังชมรมภายในวันที่  9  มิถุนายน 2552   ด้วย   จักขอบคุณมาก 

                                                                                    ขอแสดงความนับถือ


                                                                                 (นายทองสุข  มันตาทร)
                                                  ประธานชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย

โทร.   086-8592532,  081-8785730, 081-0499321
โทรสาร.  043-915873, 043-337138
E-mail : 
woraphojm@hotmail.com  Website : www.piteekorn.com


Copyright ? 2008. Designed by Free Website Templates
Privacy Policy | Terms of Use | XHTML | CSS