Untitled Document รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรศิลปะการการพูดฯ นครปฐม จำนวน ๙๒ ท่าน ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๐ ๒๓:๐๐ น.

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อนามสกุลเพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตรและใบเสร็จรับเงิน

ลำดับที่
คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่
หมายเหตุ
1
นางสาวมลฤดี   บุญณรงค์
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
2
นายปาณเดชา   คงมีสุข
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
3
นางสาวพัชรินทร์   นามนัย
โรงพยาบาลไทรน้อย    จ.นนทบุรี
4
นายยุทธการ   บุบผาเดช
โรงพยาบาลซานคามิลโล  จ.ราชบุรี
5
นางสาวธัญญ์ฐิตา   กุลรัตน์ธนานนท์
ไม่ระบุ
6
นายสุรสีห์   ศรอินทร์สุทธิ
ไม่ระบุ
7
จ่าสิบเอกเฉลิม   ดวงแก้ว
กองพันทหารสื่อสารที่102 กรมทหารสื่อสารที่1
8
นายเฉลิม   แตงนารา
ที่ทำการกำนันตำบลถนนขาด
9
นางสาวขนิษฐา   เสาวาส
บริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จำกัด
10
นายชาตรี   ผาคำ
บริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จำกัด
11
นางสาวสุคนธรส   กาลิ้ม
บริษัท พีเอ็มเคไดมอนด์กลาส จำกัด
12
นายกฤษฎา   คำมะยอม
รพ.สต.วัดไทยาวาส
13
นางสาวกวีณาสรณ์   แสงชัยศุภานันท์
ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น)
14
พันตำรวจโทธนพล   แสงงาม
สถานีตำรวจภูธรท่ามะกา   จ.กาญจนบุรี
15
นางแตงอ่อน   จั่นจุ้ย
สถาบันบำราศนราดูร   จ.นนทบุรี
16
นางสาวกรรณิการ์   ทองอาด
สถาบันบำราศนราดูร   จ.นนทบุรี
17
นางสาวนฤมล   ทันประโยชน์
สถาบันบำราศนราดูร   จ.นนทบุรี
18
นายชาญชัย   อาจสอน 
สถาบันบำราศนราดูร   จ.นนทบุรี
19
นางสาริศา   นุ่นสังข์
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
20
นางสาวโสภาพรรณ   ศิริทรัพย์
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
21
นางสาวสุรี   ใจกล้า
สำนักงานเขตตลิ่งชัน(ฝ่ายการศึกษา)
22
นางเสนาะ   เพ็ชร์พราว
สำนักงานชลประทานที่11   จ.นนทบุรี
23
นายกานต์   จิวะสุรัตน์
สำนักงานชลประทานที่11   จ.นนทบุรี
24
นายณัฐวุฒิ   คำเหล็ก
สำนักงานชลประทานที่11   จ.นนทบุรี
25
นายปัญญา   ดำสุวรรณ
อ.ไทรน้อย   จ.นนทบุรี
26
นางยุพิน   โภชน์พันธ์
อ.บางบัวทอง   จ.นนทบุรี
27
นายนฤพนธ์   ชโยปถัมภ์
อ.บางบัวทอง   จ.นนทบุรี
28
นายอภิเดชศิลป์   คล้ายสอน
อ.บางบัวทอง   จ.นนทบุรี
29
นายอรรถพล   พิมมงละ
อ.บางบัวทอง   จ.นนทบุรี
30
นายมานะ   เพิ่มพูล
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  
31
นางกนิษฐา   แดงอุบล
โรงพยาบาลนครปฐม
32
นางนันทวัน   แสงโสภิต
โรงพยาบาลนครปฐม
33
นางปุณปวีร์   กิตติกุล
โรงพยาบาลนครปฐม
34
นางพรทิพย์   ศรีประเสริฐ
โรงพยาบาลนครปฐม
35
นางสาวกานดารัตน์   น้อยพา
โรงพยาบาลนครปฐม
36
นางสาวณัฏฐ์พัชร   รอดคลองตัน
โรงพยาบาลนครปฐม
37
นางสาวนาตยา   ศรีหทัยเทพ
โรงพยาบาลนครปฐม
38
นางสาวศศิธร   ทองกองเกีย
โรงพยาบาลนครปฐม
39
นางสาวอภิญญา   เตชะศิลปภักดี
โรงพยาบาลนครปฐม
40
นางสีนวล   ดงกล่อม
โรงพยาบาลนครปฐม
41
นายนรินทร์   พิพัฒนวรคุณ
โรงพยาบาลนครปฐม
42
นายวิริยะ   รูปสม
โรงพยาบาลนครปฐม
43
นางสาวรุจิรัตน์   ทองสิมา
ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
44
นายบุญดาว   เกตุวิบูลย์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
45
นางสาววรรณี   สุจจิตร์จูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
46
นายศุลชัย   สระทองหัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
47
นางสาวอัฐพร   สมบูรณ์
ร.ร.เทพศิรินทร์นนทบุรี
48
นายจีรังกูร   เกตุทอง
ร.ร.เทพศิรินทร์นนทบุรี
49
นางพรรณี   จันทร์พ่วง
ร.ร.เทศบาล2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
50
นางสาวโนรี   บุญยะศิลป์
ร.ร.เทศบาล2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
51
นายสุทธิรัตน์   โชตจิตตะ
ร.ร.เทศบาล2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
52
นางพันธิตรา   สุนสะธรรม
ร.ร.เปรมประชาวัฒนา
53
นางสาวจุฑาลักษณ์   เฟื่องฟู
ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพชรบุรี
54
นายสุรพล   ทองเหลือ
ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพชรบุรี
55
นายอานนท์   เกตุเอี่ยม
ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพชรบุรี
56
นางสาวเมทิกา   แสงวิรุณ
ร.ร.ทวีธาภิเศก
57
นางสาวธนัญญา   สมหวัง
ร.ร.ทวีธาภิเศก
58
นางสาวปภาดา   ทองดีเลิศ
ร.ร.ทวีธาภิเศก
59
นางสาวอมรรัตน์   อภิโชคชัย
ร.ร.ทวีธาภิเศก
60
นายธนพล   เพ็งแป้น
ร.ร.ทวีธาภิเศก
61
นายสุรสิงห์   ผาเจริญ
ร.ร.ทวีธาภิเศก
62
นายธีระยุทธ   อ้วนวงค์
ร.ร.บางมดวิทยา
63
นายอนุชา   ศรีลาลัย
ร.ร.บางมดวิทยา
64
ว่าที่ร้อยเอกเมธี   ทองรอด
ร.ร.บ้านไผ่สี
65
นายชินกฤต   วัฒนกูล
ร.ร.บ้านคลองสว่างอารมณ์
66
นางสาววรรณา   นิ่มนวล
ร.ร.บ้านบางปิ้ง
67
นางสาวหนึ่งฤทัย   สมหงอก
ร.ร.บ้านบางปิ้ง
68
นางนิชาภา   สอนทรัพย์
ร.ร.บ้านลานแหลม
69
นางสาวสิริพร   ศรีจงใจ
ร.ร.บ้านลานแหลม
70
นางสาวพัชรินทร์   ศตพรไกรวัฒน์
ร.ร.บ้านหนองใยบัว    จ.ราชบุรี
71
นางสาวสุจิตรา   เหล็กผา
ร.ร.ฤทธิณรงค์รอน
72
นางสาวอภิญรัตน์   สุนทรพรพันธ์
ร.ร.ฤทธิณรงค์รอน
73
นายประหยัด   สุนทรชื่น
ร.ร.วัดใหม่หนองพอง   จ.สมุทรสาคร
74
นางสาววรรษมน   แตงเจริญ
ร.ร.วัดสองห้อง
75
นางพรรณนภา   เจษฎาลักษณ์
ร.ร.วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
76
นายศักดิ์ณรงค์   บุญเรือง
ร.ร.วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
77
นางสาวกิติพร   พลศร
ร.ร.วิสุทธรังษี   จ.กาญจนบุรี
78
นางสาวปาจรินทร์   หนูเจริญ
ร.ร.วิสุทธรังษี   จ.กาญจนบุรี
79
นายนณัฐพล   กำเนิดรัตน์
ร.ร.วิสุทธรังษี   จ.กาญจนบุรี
80
นายยุทธพิชัย   บุตรน้ำเพ็ชร
ร.ร.วิสุทธรังษี   จ.กาญจนบุรี
81
ว่าที่ร้อยตรีอมรินทร์   รูปสวย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
82
นางอัญชลี   แสงจันทร์
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี2
83
นางสาววราภรณ์   เกียรติดำรงสกุล
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา1
84
นายสมาน   ทวีเลิศ   
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา1
85
นางฐิตวดี   เพลงปาน
สำนักหอสมุดกำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ฯ
86
นายประภัทร์   ก้องสุรกาญจน์
สำนักหอสมุดกำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ฯ
87
นางวราภรณ์   ท่าจีน
เทศบาลเมืองท่าผา
88
นางสาวประภาพร  เย็นใจ
เทศบาลเมืองท่าผา
89
นายสุรพล   บุญรัตนไพศาล
เทศบาลเมืองท่าผา
90
นายประชา   เรืองพลับพลา
วัดกลางบางพระ
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
91
นายสุชาติ   มากมีทรัพย์
วัดกลางบางพระ
92
นายปราณสุวีร์   อาวอร่ามรัศมิ์ 
วัดเจษฎาราม (พระอารามหลวง)

 

Copyright ? 2008. Designed by Free Website Templates
Privacy Policy | Terms of Use | XHTML | CSS