รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรศิลปะการการพูดฯ นครราชสีมา จำนวน ๘๔ ท่าน ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๒ ๑๒:๐๐ น.

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อนามสกุลเพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตรและใบเสร็จรับเงิน

เลขที่
คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่
หมายเหตุ
1
พันตำรวจโทคมสัน   รัตนวรางค์
บก.สส.ภ.๓ 
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
2
นางภมร   หมั่นคำ 
รพ.สต.หนองพลวงมะนาว 
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
3
นางสาวพจนีย์   สีหาภาค 
สนง.ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา 
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
4
จ่าอากาศเอกปองภพ   คำใสย์ 
กองบิน ๑ จ.นครราชสีมา
5
นางสาวพรทิพย์   เศวตพิสิสฐ์
ธนาคารกรุงเทพจำกัด(มหาชน) สาขาชุมพวง
6
ร้อยตรีพร   เปลื้องศรีรัมย์
มทบ.26
7
สิบเอกสุรชัย   รอบแคว้น 
มทบ.26
8
นางสาวสุภัสรา   แช่มช้อย
โรงพยาบาลครบุรี
9
นางสาวชมพูนุท   สุภาพปัญญา
โรงพยาบาลชุมพวง 
10
นางสาวฐิติรัตน์   จันทกุล
โรงพยาบาลชุมพวง 
11
นางสาวนฤมล   ฉ่ำปุ๊ก
โรงพยาบาลชุมพวง 
12
นางสาวพิมพ์วีมินทร์   ผดุงจิต
โรงพยาบาลชุมพวง 
13
นางสาวรัตติยา   พัฒนวัชรกุล
โรงพยาบาลชุมพวง 
14
นายสุรศักดิ์   โตสนั่น
โรงพยาบาลชุมพวง 
15
นายอิทธิพล   อุตตมะปัญญา
โรงพยาบาลชุมพวง 
16
นางสาวพีรยา   บกหมื่นไวย
สำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ
17
นายประสิทธิ์พร   ชูวงศ์  
สำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ
18
นางสาวนารีรัตน์   ประไมยะ  
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ
19
นายธีรพล   ร่มเริง 
สำนักงานที่ดินอำเภอหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
20
นางสาวกุลธิดา   แสนใจบาล
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา
21
นางสาวสุธิตา   สวนจังหรีด
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา
22
นายทัตติกร   จำเริญธรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ
23
นางศรารักษ์   โกวิทย์  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
24
นางสาวกมลลักษณ์   พูนศรี  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
25
นางสาวทิพวรรณ   ศรีทรมาศ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
26
นางณปภัช   ไทยศิริ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขามสะแกแสง
27
นางสาวจุฬาลักษณ์   คนค้า
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมพวง
28
นางสาวประภัสสร   เก่งกล้า
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมพวง
29
นางสาวศุภรัตน์   นวลศรี  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมพวง
30
นางหทัยขวัญฉัตร   ผลาทิพย์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมพวง
31
นายสมชาย   นาคเครือ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมพวง
32
พันตำรวจโทเสฎฐกรณ์   สมัยจารุวัฒน์ 
อ.ในเมือง  จ.นครราชสีมา
33
นางนิภาดา   อินทรฤทธิ์
อ.เมือง  จ.นครราชสีมา
34
นางสาวพัณณ์ชิตา   นวลธนานิวัฒน์
อ.เมือง  จ.นครราชสีมา
35
นายมาโนช   แสงจันทร์ 
อ.เมือง  จ.นครราชสีมา
36
นายสุพิศ   สงนอก 
อ.สีดา  จ.นครราชสีมา
37
นางสาวปราณี   สุดประโคน 
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
38
นางสาวมาลี   ทรัพย์ฉายแสง 
กศน.อำเภอละหานทราย
39
นางประภาวดี   ธนาบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
40
นางสาวจารุวรรณ   คงมั่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
41
นายกฤตรัช   วันชื่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
42
ว่าที่ร้อยตรีสมชาย   รักกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
43
นางสาวอะโนชา   พานงูเหลือม 
ร.ร มัธยมพุทธเกษมวัดโนนเมือง
44
นางวัชรี   อินอุ่นโชติ 
ร.ร.เกล็ดลิ้นวิทยา
45
นายธัชกร   ชนม์นภัทร
ร.ร.เกล็ดลิ้นวิทยา
46
นายธนพล   ถอยกระโทก 
ร.ร.นิคมพิมายศึกษา 
47
นางสาวนงนุช   คิดเห็น
ร.ร.บ้านดอน
48
นางสาวศิรินิรันดร์   ปัญญาพูนตระกูล  
ร.ร.บ้านตลาดประดู่
49
นายธีรภัทร์?   ใหญ่กลาง? 
ร.ร.บ้านตะกรุมทอง 
50
นางสาวจันจิรา   กรงกระโทก  
ร.ร.บ้านปากช่อง 
51
นางสาวปลายทอง   อภัยนอก 
ร.ร.บ้านปากช่อง 
52
นางสาวพรรณิภา   พินไธสง  
ร.ร.บ้านปากช่อง 
53
นางกัญญพัชร   ดิษฐ์ขุนทด 
ร.ร.บ้านป่าไม้สหกรณ์ 
54
นายวิโรจน์   เหลือหลาย
ร.ร.บ้านป่าไม้สหกรณ์  จ.บุรีรัมย์
55
นางสริญญา   มาตนอก
ร.ร.บ้านสระขุด  จ.บุรีรัมย์
56
นายคำพันธ์   มาตนอก
ร.ร.บ้านสระขุด  จ.บุรีรัมย์
57
นางสาวธิดาทิพย์   มากมน
ร.ร.บ้านสระสะแก   จ.บุรีรัมย์
58
นางสาวสุดารัตน์   บุญมาก
ร.ร.บ้านสระสะแก   จ.บุรีรัมย์
59
นายปฏิวัติ   บะคะ  
ร.ร.บ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 
60
นายประสิทธิ์   ปักเขตานัง
ร.ร.บ้านห้วยหว้า   จ.ชัยภูมิ
61
นางกัญญาพัชร   ป้ดสา
ร.ร.มัธยมชัยมงคลรังงาม
62
นางสาวภัทรมน   ฉายชัยภูมิ
ร.ร.เมืองนครราชสีมา
63
นางพิมพ์ธิชา   พิมพ์อักษร
ร.ร.วัดโนนศรีคูณ 
64
นายบุญยาธร   ทะยอมใหม่
ร.ร.ศรีสุขวิทยา
65
นางโสภา   แปลนดี 
ร.ร.สมเด็จพระธีรญาณมุนี
66
ร.ร.สีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา
67
ร.ร.สีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา
68
ร.ร.สีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา
69
นางเพ็ญศรี   โสมุล  
ร.ร.ห้วยหินพิทยาคม   จ.บุรีรัมย์
70
นายพิชิตชัย   สีหานาม   
ร.ร.ห้วยหินพิทยาคม   จ.บุรีรัมย์
71
นางสาวจุฬารัตน์   สอนไธสง
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
72
นางสาวบัวหอม   ฐานเจริญ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่ 
73
นางสาวละอองดาว   สาวิสิทธิ์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่ 
74
นายฐาปนา   คำสมัย 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 
75
นางพยุง   ศลาประโคน 
อบต.ตาเสา  จ.บุรีรัมย์
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
76
นางสาวรัชชธร   ลี้ทวีสุข
อบต.ตาเสา  จ.บุรีรัมย์
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
77
นางสาวอรสา   ดาสูงเนิน
อบต.ตาเสา  จ.บุรีรัมย์
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
78
นายวรวุฒิ   ของดี  
เทศบาลตำบลพระทองคำ
79
นางสาวกฤษณา   ใจปลื้ม 
อบต.นาเสียว   จ.ชัยภูมิ
80
นายกิตติภูมิ   มวลชัยภูมิ  
อบต.นาเสียว   จ.ชัยภูมิ
81
นางศรัญญา   รัตนะธีรากร 
อบต.บะ 
82
นายณัฏฐพัชร์   รัตนะธีรากร 
อบต.บะ 
83
นายบุญช่วย   ขอชมกลาง  
อบต.เมืองนาท
84
นายเสนอ   เรืองรัมย์  
อบต.สะแกซำ   จ.บุรีรัมย์
85
อบต.หนองขาม 
86
พระถวิน   จิตเย็น 
วัดบ้านตรึม 
87
นายไพล   เพราะผักแว่น 
วัดเวฬุวนาราม (วัดโคกไผ่) 

 

Copyright ? 2008. Designed by Free Website Templates
Privacy Policy | Terms of Use | XHTML | CSS