Untitled Document  พบกันแน่นอน สมัครไม่ทัน ลงชื่อหน้างานได้เลย

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรศิลปะการการพูดฯ นครศรีธรรมราช จำนวน ๖๘ ท่าน ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๗ ก.ย. ๖๐ ๒๓:๐๐ น.

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อนามสกุลเพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตรและใบเสร็จรับเงิน

ลำดับที่
คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่
หมายเหตุ
1
นายคำรพ   ศรียวง 
ต.ท่าแค  อ.เมือง  จ.พัทลุง
2
นายบุญจริง   ชุมแก่น
ต.ท่าแค  อ.เมือง  จ.พัทลุง 
3
นางสาวพรรณทิพย์   เฉลิมวรรณ
ต.บ้านเกาะ 
4
นายสมชาย   รอดหยู่
ที่ทำการกำนันตำบลบ้านตูล
5
นายสุรสิทธิ์   รักทอง
ที่ว่าการอำเภอนาบอน
6
นายนำชัย   ชูสง
รพ.สต.มะม่วงสองต้น
7
นายกฤษฎา   เดชนะ 
เรือนจำจังหวัดชุมพร
8
นางดวงตา   วรรณดี
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 
9
นางสาวสุภาภรณ์   ภู่เพ็ชร 
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 
10
พันตำรวจโทอารมณ์   แช่มเกษม
สถานีตำรวจภูธรละอุ่น
11
นางสาวนันท์นภัส   ยอดมณี
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ.นครศรีธรรมราช
12
นายเฉลิมศิลป์   สุวรรณคีรี
สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม จ. พัทลุง
13
พันตำรวจเอกชนินทร์   ณรงค์น้อย
สภ.ท่าแซะ   จ.ชุมพร
14
ร้อยตำรวจเอกวิญญวิธร   ใจสว่าง 
สภ.ท่าแซะ   จ.ชุมพร
15
ดาบตำรวจวิสุทธิ์   บุญสร้าง
สภ.อำเภอเมืองภูเก็ต
16
นางสภาณี   เลิศศักดิ์วานิช
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ระนอง
17
นางสาวธณัฐกมล   สุขราม 
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฉวาง
18
นางลัดดาวรรณ์   ไชยชนะ
ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
19
นางสาวจารุณี   นิยมญาติ 
ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร 
20
นางสาวจิราวรรณ   บัวเกตุ 
ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร 
21
นายอนันต์   รักษ์ศรีทอง
ร.ร.ช้างกลางประชานุกูล
22
นางผชารัตน์   บุญขวัญ จันทร์เจริญ
ร.ร.เชียรใหญ่
23
ดร.อาภรณ์   อ่อนคง
ร.ร.บ้านเกาะปราง
24
นางปาณิสรา   ศิริวัฒน์
ร.ร.บ้านเขาทราย 
25
นางโสภา   ถวาย 
ร.ร.บ้านเขาทราย 
26
นางกมลพรรณ   บุญศรีพัฒน์
ร.ร.บ้านคลองดิน
27
นางฐิติชญาน์   ลือชา
ร.ร.บ้านคลองดิน
28
นายสิวกรณ์   กิจบรรทัด 
ร.ร.บ้านควนโตน
29
นางสุมาลี   พงษ์พ้นภัย
ร.ร.บ้านบางคราม    จ.กระบี่
30
นางปนัดดา   อินทรรักษ์
ร.ร.บ้านบางโหนด
31
นางยินดี   รุ่งเรือง
ร.ร.บ้านบางโหนด
32
นางระวิวรรณ   หนูหวาน
ร.ร.บ้านบางโหนด
33
นางราตรี   สังข์ช่วย
ร.ร.บ้านบางโหนด
34
นางอนงค์   ช่วยเกิด
ร.ร.บ้านบางโหนด
35
นายจรรยา   สันประภา
ร.ร.บ้านบางโหนด
36
นางกวินตรา   ซ้วนลิ่ม
ร.ร.บ้านบางใหญ่   จ.สุราษฎร์ธานี
37
นางพรพิมล   แกมวิรัตน์
ร.ร.เมืองกระบี่
38
นางสาวพิชญธิดา   สกุลเล็ก
ร.ร.เมืองกระบี่
39
นางสาวนัยนา   ช่างเหล็ก
ร.ร.วัดเขา(วันครู 2501) 
40
นางไมตรี   คงเกื้อ 
ร.ร.วัดควนป้อม
41
นางสาวณัฐพิสุทธิ์   ไชยทองคง
ร.ร.วัดควนป้อม
42
นางณัฐพัชร์   เพชรประสิทธิ์
ร.ร.วัดพังยอม
43
นางกาญจนา   บุญเรือง
ร.ร.ศรีธรรมราชศึกษา
44
นางสาวศรัญญา   ดาวมณี
ร.ร.ศรีธรรมราชศึกษา
45
นายสุภชัย   มิตรกูล
ร.ร.ศรีธรรมราชศึกษา
46
นายสุรชัย   แสนภักดี 
ร.ร.สิชลประชาสรรค์
47
นางเอมอร   บุษบา
ร.ร.หมู่บ้านป่าไม้
48
นายเกษม   อินทร์แก้ว
ร.ร.อนุบาลสกุลดี
49
นายปชาณศักดิ์   ยอดดวงใจ
ร.ร.อนุบาลสกุลดี
50
นายภาณุพงศ์   อินทนุพัฒน์
ร.ร.อนุบาลสกุลดี
51
นายธนพงศ์   ยอดดวงใจ
ร.ร.อนุบาลสกุลดี 
52
นางสาวสุธัญญา   ตรึกตรอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์
53
นายเขม   สุขไกร
วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช
54
นายหมัดหนูด   บุญเทียม
วิทยาลัยศิลปหัตกรรมนครศรีธรรมราช
55
นางสาววรวลัญช์   ศรีแก้วณวรรณ 
อบต.เขาเขน   จ.กระบี่
56
นายสุรชัย   สิงห์บำรุง
อบต.เขาเขน   จ.กระบี่
57
นางสาวจิรกิตติ์   ทองอ่อน
อบต.นาโพธิ์
58
นายก้องภพ   หนูเอียด
วัดโคกแซะ   จ.กระบี่
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
59
พระชัยณรงค์   สุทธิญาโณ
วัดทุ่งเฟื้ออำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
60
นางปทุมรัตน์   บัวแก้ว
วัดบางบูชาชนาราม
61
นายจำนงค์   คุระพูล
วัดบางบูชาชนาราม
62
นายประเสริฐ   ไกรแก้ว
วัดบางบูชาชนาราม
63
นายประเสริฐ   แจ้วเสีย
วัดบางบูชาชนาราม
64
นายละออง   แดงเอียด
วัดบางบูชาชนาราม
65
นายสมพงศ์   อมรบุญ
วัดบางบูชาชนาราม
66
นายจุฤทธิ์   หอมหวล
วัดโรจน์ดำริ 
67
นายสมปอง   ไชยแก้ว
วัดโพธาวาส   จ.พัทลุง
68
พระสานิตย์   วิสารโท
วัดโพธาวาส   จ.พัทลุง

 

Copyright ? 2008. Designed by Free Website Templates
Privacy Policy | Terms of Use | XHTML | CSS