Untitled Document รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรศิลปะการการพูดฯ ราชบุรี จำนวน ๑๐๙ ท่าน ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๐ ๒๓:๐๐ น.

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อนามสกุลเพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตรและใบเสร็จรับเงิน

ลำดับที่
คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่
หมายเหตุ
1
นายพิชญ์ฌาชาญ   เอี่ยมสอาด
นครปฐมรีสอร์ทคอนโด
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
2
นายทินกร   คุณสมิตปัญญา
แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี
3
นางวัชณี   โฆสิตาภา 
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
4
นางสาวกาญจนาพร   ปุจฉาการ 
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
5
นางสาวนภาลัย   ดีวิหก 
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
6
นางสาวหทัยทิพย์   ดวงศิริ
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
7
นายบัณฑิต   วิริยะวัฒนะ 
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
8
นางสาวพนิดา   สุทธิประทีป
โรงพยาบาลนครปฐม
9
นางสาวทิพย์สุดา   สายสวาท
โรงพยาบาลมะการักษ์   จ.กาญจนบุรี
10
นางสาวพัชรินทร์   โพธิวงศ์
โรงพยาบาลมะการักษ์   จ.กาญจนบุรี
11
นายอภิชาติ   สมบูรณ์
โรงพยาบาลมะการักษ์   จ.กาญจนบุรี
12
นางสาวจินดานันท์   บุญเจริญ
ไม่ระบุ
13
ร้อยตรีทองคู่   จันทิกา
กองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่16
14
สิบตรีชานนท์   ทองขุนนา
กองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่16
15
นางสาวนิมฑิดา   ชำนิศาสตร์
ธ.ก.ส.สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี
16
นางสาวหทัยภัทร   สดเอี่ยม
ธ.ก.ส.สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี
17
นายเอกชัย   อ่อนศรีทอง
ธ.ก.ส.สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี
18
นายกฤษณะ   แสงประทีป
ธ.ก.ส.สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี
19
นางสาววันวิสา   ปูรณวัฒนกุล
บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด(มหาชน)
20
นางเพ็ญศรี   ขำสุนทร
รพ.สต.บ้านเก่า
21
นางสาวเพ็ญชลิตา   ขำสุนทร
รพ.สต.บ้านเก่า
22
นายชัชเวช   สุกิจจวนิช
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
23
นายมงคล   จันทรเพชร
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
24
นางสาวมนัสนันท์   ไข่มุกข์
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจ.ราชบุรี
25
นางสาวสุนารี   คำร่วง
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจ.ราชบุรี
26
นายกฤษฎา   พอสมตน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจ.ราชบุรี
27
นาวสาวธนพร   ยิ้มศรีไส
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจ.ราชบุรี
28
นายคำรณ   อินทร์จันทร์
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
29
นางสาววัลวลี   วงศรส
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯจ.นครปฐม
30
นางสาวสไบทอง   กันนะ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯจ.นครปฐม
31
นางวิจิตรา   บุญญสุวรรณ
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาปากท่อ
32
สพ.ญ.กนกวรรณ   ตรุยานนท์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3(บ้านโป่ง)
33
นายวีระพงศ์   จันทร์ลาด
อ.เมือง   จ.เพชรบุรี
34
นายประดิษ   สิมาจารย์ 
อ.ปากท่อ   จ.ราชบุรี
35
นางเสาวภาพร   สิขิวัฒน์
ศาลแรงงานภาค 7
36
นางจารุพรรณ   ราชสุภา
ศาลแรงงานภาค 7
37
นางสาวกัญญา   แซ่ตัน
ศาลแรงงานภาค 7
38
นางสาวณัฐธยาน์   ศรีสุวรรณ
ศาลแรงงานภาค 7
39
นางสาวนัฏฐภัทรสรณ์   ศุภสิทธิ์
ศาลแรงงานภาค 7
40
นางสาวภัทรวรรณ   ทรงกำพล
ศาลแรงงานภาค 7
41
นางสาวรัชฎา   ทิพากรสกุล
ศาลแรงงานภาค 7
42
นายเฉลิมชนม์   สมณะ
ศาลแรงงานภาค 7
43
นายทวีศักดิ์   ปาลลา
ศาลแรงงานภาค 7
44
นายนพดล   แช่มช้อย
ศาลแรงงานภาค 7
45
นายขวัญชัย   วิเชียรวุฒิชัย
ก.ศ.น.อำเภอเมืองเพชรบุรี
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
46
นายจตุภูมิ   จิตต์ประเสริฐ
ก.ศ.น.อำเภอเมืองเพชรบุรี
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
47
นางสาวเบญญาภา   พรมแดน 
ร.ร.เสนานิคม    กรุงเทพ
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
48
นางสาวธาริณี   เอกฉันท์
กศน.อำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
49
นายสมเกียรติ   วงศ์วัชรมงคล
กศน.อำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
50
ผศ.ดร.ธีรนันท์   วรรณศิริ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
51
นายศิวะรัฐ   คำนุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
52
ดร.ธีรนันท์   วรรณศิริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
53
จ่าอากาศโทปัญญา   บุญรอด 
ร.ร.การบิน    จ.นครปฐม
54
นางณัฐกฤตา   พุ่มพวง
ร.ร.นารีวิทยา
55
นางสาวธริญา   เนื้อจีน
ร.ร.นารีวิทยา
56
นางสาวพัชรี   นิลเจียรนัย
ร.ร.นารีวิทยา
57
นางสาวมณชนก   บุรคอน
ร.ร.นารีวิทยา
58
นางสาวรักษ์วลี   จันทร์วิจิตรกุล
ร.ร.นารีวิทยา
59
นายทศพล   ร่มโพรีย์
ร.ร.นารีวิทยา
60
นางสาวบุษกร   รุ่งเรือง
ร.ร.บ้านโป่งกระทิงบน
61
นางสุจานาฏ   บุญญโส 
ร.ร.บ้านไร่ดอน(อินทโชติวิริยานุสรณ์)
62
นางวิไลวรรณ   ศรีปลั่ง
ร.ร.บ้านดอนยาง   จ.เพชรบุรี
63
นางสุธิดา   กงแก่นตา
ร.ร.บ้านดอนยาง   จ.เพชรบุรี
64
นางสาวเยาวภา   ป้อมปราณี
ร.ร.บ้านสระพัง
65
นางอัญญรัตน์   อินทบวร 
ร.ร.บ้านหนองกระทุ่ม(จันทร์ประชานุเคราะห์) 
66
นายเอนก   รักวงศ์ไทย
ร.ร.ประสาทรัฐประชากิจ
67
นายธีรพงศ์   มีสัตย์
ร.ร.ประสาทรัฐประชากิจ
68
นางสาวธิตินันท์   นาจาน
ร.ร.ปากเกร็ด    จ.นนทบุรี
69
นางสาวบูรณา   แก่นจำรูญ
ร.ร.ปากเกร็ด    จ.นนทบุรี
70
นายเอนกนันท์   บัลลังโพธิ์
ร.ร.ปากเกร็ด    จ.นนทบุรี
71
นายชาคริต   กิมสร้าง
ร.ร.ปากเกร็ด    จ.นนทบุรี
72
นางสาวนันทวัน   ชวัติชัย
ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์
73
นางสาวจุฑารัตน์   ด่านขุนทด
ร.ร.วัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
74
นางสาวศิราพร   บุญฤทธิ์
ร.ร.วัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
75
นางสาวสุนทรี   อนันโท
ร.ร.วัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
76
นางสาวอรวดี   แนบกระโทก
ร.ร.วัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
77
นายบัญญัติ   เผื่อนสีเมือง
ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย
78
นายคมสันติ์   สิงหรักษ์
ร.ร.วัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"
79
นายฉลอง   เกาสังข์
ร.ร.วัดหนองมะค่า
80
นางดาราวรรณ   เอกพร
ร.ร.วีรศิลป์    จ.กาญจนบุรี
81
นางสาวพิศมัย   ภูยอดผา
ร.ร.วีรศิลป์    จ.กาญจนบุรี
82
นายดนัย   บัวสถาพร
ร.ร.วีรศิลป์    จ.กาญจนบุรี
83
นายพิเชษฐ์   ทองนุ่ม
ร.ร.วีรศิลป์    จ.กาญจนบุรี
84
นางสาวจุรีรัตน์   ม่วงนา
ร.ร.สวนผึ้งวิทยา
85
นางปรารถนา   อัตตวิวัฒน์
ศูนย์ กศน.อำเภอบ้านโป่ง
86
นายเสรี   วงศ์แก้ว
ศูนย์ กศน.อำเภอบ้านโป่ง
87
นรต.คณิน   รุ่งเรือง
ร.ร.นายร้อยตำรวจ
88
นรต.จิรัสสิทธิ์   เพ็ชรทองมา
ร.ร.นายร้อยตำรวจ
89
นรต.ปิยพัชร   เหล่าสมบัติ
ร.ร.นายร้อยตำรวจ
90
นรต.พงศธร   โพธิ์ทอง 
ร.ร.นายร้อยตำรวจ
91
นรต.ภูริต   เจษฎากรรณสูร
ร.ร.นายร้อยตำรวจ
92
นรต.หญิงธีรนาฏ   ลิ่มสิริกุล
ร.ร.นายร้อยตำรวจ
93
นรต.หญิงพาขวัญ   ม่วงศิริ
ร.ร.นายร้อยตำรวจ
94
นรต.หญิงรมิตา   ธนิตกุล
ร.ร.นายร้อยตำรวจ
95
นางสาวบุญพร้อม   สาสาย 
อบต.คุ้งพยอม 
96
นางสาวสุนทรีย์   ศรีพล
เทศบาลตำบลพระแท่น  จ.กาญจนบุรี
97
นางสาววรารัตน์   ยอดสุวรรณ
เทศบาลตำบลสวนผึ้ง
98
นายกำธร   เพ็ญตระกูล
เทศบาลตำบลหลักเมือง
99
นางสาวสุนันทา   ลอยเจิ่ง
อบต.ไร่สะท้อน
100
นายวีระศักดิ์   พงศ์สุภา
อบต.บางจาก   จ.เพชรบุรี
101
นางสาวปรัชญา   อินหนองตาสาม 
อบต.บ้านคา 
102
นางสาวรุ่งอรุณ   ทองงาม
อบต.บ้านคา 
103
นายวิศิษฎ์   ไทยเจียมอารีย์ 
อบต.หนองกลางนา
104
นางสาวกมลทิพย์   ยอดแก้
อบต.หนองชุมพลเหนือ
105
นายสะหมวย   อ้นทอง
อบต.หนองชุมพลเหนือ
106
นางสาวลภัสรินทร์   คำลัน
อบต.ห้วยยางโทน
107
นางสาวสิริวิมล   ไชยสมัคร
อบต.ห้วยยางโทน
108
นายกิจจา   มาตำนาน
วัดพเนินพลู
109
นายวินัย   เกตุเกษร
วัดพเนินพลู

 

Copyright ? 2008. Designed by Free Website Templates
Privacy Policy | Terms of Use | XHTML | CSS