Untitled Document รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรศิลปะการการพูดฯ ร้อยเอ็ด จำนวน ๑๐๐ ท่าน ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๑ มี.ค. ๖๑ ๒๓:๐๐ น.

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อนามสกุลเพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตรและใบเสร็จรับเงิน

ที่
คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่
หมายเหตุ
1
นางสาวศิริวาส   จิววงษ์
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
2
นางสาวณัฐรดา   พาลี 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี 
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
3
นายสมพงษ์   สร้อยเสนาะ
สำนักงานพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
4
นายศุภกิตติ์   คูณคำ
อ.พนมไพร   จ.ร้อยเอ็ด
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
5
นางสาวอภิชญา   อารีเอื้อ
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
6
นางสาวยุวดี   สร่างโศก
โรงพยาบาลจุรีเวช
7
นายมารุต   ใจวัน
โรงพยาบาลจุรีเวช
8
นางสาวอลิสา   รัตนวิชัย
ไม่ระบุ
9
นางสุภาพร   รัตนวิชัย
ไม่ระบุ
10
นายจรัส    บูรณกิตติ
ไม่ระบุ
11
ร้อยตรีวันชัย   นามบุญลา
กองพลทหารราบที่ 6
12
สิบเอกธนากรณ์   บุญประสาน
กองพลทหารราบที่ 6
13
นางธนวรรณ   ระคำภา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม
14
ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์   สมสา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม
15
นายกวิน   สิงห์ไกรหาญ
สำนักงาน คปภ.จังหวัดร้อยเอ็ด
16
นายวิรัตน์   สิงห์ไกรหาญ
สำนักงาน คปภ.จังหวัดร้อยเอ็ด
17
นางสาวมณฑา   เปี่ยมสมบูรณ์
สำนักงานทางหลวงที่8  จ.มหาสารคาม
18
นายธนัชพงศ์   เลิศปิติพิทักษ์
สำนักงานทางหลวงที่8  จ.มหาสารคาม
19
นายวรชิต   โรจน์บัญชา
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
20
นายพงศธร   ไชยอุดม
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์
21
นายวิเชฐ   ภูคงคา
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์
22
นายสราวุธ   ภูสดใสย
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์
23
นางณัฐวดี   รอดภัย
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
24
นางนันทนิตย์   ไกรการ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด 
25
นายนริศ   คมจิตร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออาจสามารถ 
26
นายทองใบ   เพิ่มพูล
อ.เมือง   จ.ยโสธร 
27
นายสมไชย   ประสมศรี 
อ.เมือง   จ.ยโสธร 
28
นายสมจิตร   สังวิบุตร
อ.เมือง   จ.ร้อยเอ็ด
29
จ่าสิบเอกวิษณุปกรณ์   นามษร
อ.เมือง  จ.มหาสารคาม
30
นางสาวกนกพรพรรณ   แถวนาชุม
อ.เมือง จ.ยโสธร
31
นายรุ่งโรจน์   นามศรีโคตร
อ.เสนางคนิคม   จ.อำนาจเจริญ 
32
วิรัตน์   มูลเชอร์
อ.โพนทราย   จ.ร้อยเอ็ด
33
นายสงกรานต์   เครือน้ำคำ
อ.โพนทอง   จ.ร้อยเอ็ด
34
นายประภพ   เดชอุทัย
อ.จังหาร   จ.ร้อยเอ็ด
35
นายสามารถ   จันทร์โสภา
อ.ปทุมรัตน์  จ.ร้อยเอ็ด
36
นางธชยา   อักษรจันทร์
อ.หนองกุงศรี   จ.กาฬสินธุ์
37
นางณิชาภา   วงค์สมบัติ
โรงพยาบาลโพนทอง
38
นางประนมพร   สนั่นเอื้อ
โรงพยาบาลโพนทอง
39
นางสาวเอราวรรณ   สารยศ
โรงพยาบาลโพนทอง
40
นางสาวไข่มุก   ทนุวรรณ 
โรงพยาบาลโพนทอง
41
นางสาวพิชญา   ธิมาชัย
โรงพยาบาลโพนทอง
42
นางสาวยุวรรดา  นาสิงห์ทอง
โรงพยาบาลโพนทอง
43
นางสาวสุธิลักษณ์   ประดิษฐบุญ
โรงพยาบาลโพนทอง
44
นางสาวสุนิสา   ยุคะลัง
โรงพยาบาลโพนทอง
45
นายธีระศักดิ์    คำแก้ว  
โรงพยาบาลโพนทอง
46
นายนิกร   ศรีปาน
โรงพยาบาลโพนทอง
47
นายวิรพล   มุขวัฒน์
โรงพยาบาลโพนทอง
48
นางอภิสรา   วิเชียรศรี
ร.ร.บ้านแคนสามัคคี
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
49
นายชัยพร   พันธุ์ยุลา 
กศน.อำเภอเกษตรวิสัย 
50
นางสาวภาวินี   แสงแดง
กศน.อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
51
นางสาวศรีนพรัตน์   วงศ์วิเศษ
กศน.อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
52
นางธนภรณ์   จันทคัต 
ร.ร.เมืองอาจสามารถ
53
นางสังวาลย์   แซ่จิว
ร.ร.โสภโณประชาสรรค์
54
นายณัฐวุฒิ   วินทะไชย 
ร.ร.กีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด
55
นางทิพย์   รุ่งบรรเทา
ร.ร.ขัติยะวงษา
56
นางพวงเพชร   นรทีกาน
ร.ร.ขัติยะวงษา
57
นางบัวจูม   เยี่ยมรัมย์
ร.ร.ทรายมูลวิทยา   จ.ยโสธร
58
นางสาวประกายแก้ว   ดีล้วน
ร.ร.ทรายมูลวิทยา   จ.ยโสธร
59
นางสาวกัญญาภัทร   สงค์ศรี
ร.ร.บ้านเขวาทุ่ง
60
นายวรศักดิ์   สืบสำราญ
ร.ร.บ้านเขวาทุ่ง
61
นายสุนันท์   เถาว์วันนี
ร.ร.บ้านเขวาทุ่ง
62
นางสาวเอมอร   จันทะคาม
ร.ร.บ้านโพนพะอุง
63
นางสาวแพทริยา   พนมศิลป์ 
ร.ร.บ้านกุดขุ่น
64
นางสาวบุญจรีย์   พิพัฒนมงคล 
ร.ร.บ้านคำครตา  จ.ยโสธร
65
นางสาวธัญญรัตน์   อัฐิปา
ร.ร.บ้านชาดฝางหัวเรือ
66
นางสาวกาญจนา   ผิวผ่อง
ร.ร.บ้านดงบัง 
67
นางสาวอาภาภรณ์   คานสวิง
ร.ร.บ้านดงบัง 
68
นางรัชนี   ศรีมงคล
ร.ร.บ้านดงบากหนองตาเต็น จ.มหาสารคาม
69
นายประเสริฐ   วงศ์เพชรชัย
ร.ร.บ้านดงมัน   จ.กาฬสินธุ์
70
นางสาวจิตติมา   สุนทรรส
ร.ร.บ้านดอนหมี   จ.มหาสารคาม
71
นายบุญจันทร์   ภูเชิด
ร.ร.บ้านทรายมูล
72
นายสมชาย   รูปหล่อ
ร.ร.บ้านท่าลาดโนนตูม   จ.ยโสธร
73
นายพรเถลิง   วิสุงเร 
ร.ร.บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง  จ.มหาสารคาม
74
นายสมศักดิ์   ธรศรี
ร.ร.บ้านน้ำคำน้อย
75
นายวชิรพงษ์   ค้ำคูณ
ร.ร.บ้านวังเข
76
นายชัยยศ   โพธิรส 
ร.ร.บ้านหนองเม็ก    จ.มหาสารคาม
77
นางนงนิตย์   โสพุธอ่อน
ร.ร.บ้านหนองบัวกาเหรียญ จ.มหาสารคาม
78
นางศศิธร   ดวงประทุม 
ร.ร.บ้านอีหมุน 
79
นายบุญมี   เพิ่มพูล
ร.ร.มงคลญาณปริยัติ
80
นางสุพรรณ   พงษ์ศิริ
ร.ร.หนองพอกวิทยายน  จ.กาฬสินธุ์
81
นางสุพัตรา   สาระโภค
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1
82
นายประเทือง   ศรีคะเณย์
เทศบาลตำบลจังหาร
83
นายสมัย   ไชยยศ   
เทศบาลตำบลจังหาร
84
นายสองเมือง   ศรีเมือง
เทศบาลตำบลจังหาร
85
นายไล   นามปัญหา
เทศบาลตำบลผาเสวย  จ.กาฬสินธุ์
86
นายวิเศษ   ตาปา
เทศบาลตำบลผาเสวย  จ.กาฬสินธุ์
87
นางสาวผกาวรรณ   บุษบง
เทศบาลตำบลสมเด็จ   จ.กาฬสินธุ์
88
นายแดนชัย   อาจศรี
อบต.เมืองทอง
89
นายนิรันดร   จันทะโยธา
อบต.เมืองทอง
90
นายสวัสดิ์   ลาโพธิ์
อบต.เมืองทอง
91
นายสุริยา   สุริยวิทยะ
อบต.เมืองทอง
92
นายอุเท็ญ   แสนอุ่น
อบต.เมืองทอง
93
นางเกศสุดา   เกศศรีพงษ์ศา
อบต.ยางสีสุราช
94
นางพรสวรรค์   บุญหลาย
อบต.ยางสีสุราช
95
นางสาวศริญญา   ปักตเวสา
อบต.ยางสีสุราช
96
นางสาวคณิฎฐ์ษา   จิรโชติธราวัตน์ 
อบต.วารีสวัสดิ์ 
97
นายมาณพ   โพชโน
อบต.วารีสวัสดิ์  จ.ร้อยเอ็ด
98
นางไพดา   พัฒนราช
อบต.หนองมะแซว  จ.อำนาจเจริญ
99
นายประไพร   สามคูเมือง
อ.เมืองสรวง   จ.ร้อยเอ็ด
100
หลวงพ่อสัมพันธ์  มหาคุโณ
อ.เมืองสรวง   จ.ร้อยเอ็ด

 

Copyright ? 2008. Designed by Free Website Templates
Privacy Policy | Terms of Use | XHTML | CSS