Untitled Document รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรศิลปะการการพูดฯ ร้อยเอ็ด จำนวน ๖๙ ท่าน ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๑ ๒๓:๐๐ น.

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อนามสกุลเพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตรและใบเสร็จรับเงิน

คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่
หมายเหตุ
นางสาวกัญญาภัทร   สงค์ศรี
ร.ร.บ้านเขวาทุ่ง
นายวรศักดิ์   สืบสำราญ
ร.ร.บ้านเขวาทุ่ง
นายสุนันท์   เถาว์วันนี
ร.ร.บ้านเขวาทุ่ง
นางณัฐวดี   รอดภัย
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
นายพรเถลิง   วิสุงเร 
ร.ร.บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง  จ.มหาสารคาม
นายสมชาย   รูปหล่อ
ร.ร.บ้านท่าลาดโนนตูม   จ.ยโสธร
นางพวงเพชร   นรทีกาน
ร.ร.ขัติยะวงษา
นางทิพย์   รุ่งบรรเทา
ร.ร.ขัติยะวงษา
นายวิทยากูล   โสระมรรค
ร.ร.บ้านโนนยาง   จ.ยโสธร
นางอภิสรา   วิเชียรศรี
ร.ร.บ้านแคนสามัคคี
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
นายกวิน   สิงห์ไกรหาญ
สำนักงาน คปภ.จังหวัดร้อยเอ็ด
นายวิรัตน์   สิงห์ไกรหาญ
สำนักงาน คปภ.จังหวัดร้อยเอ็ด
นายสามารถ   จันทร์โสภา
อ.ปทุมรัตน์  จ.ร้อยเอ็ด
วิรัตน์   มูลเชอร์
อ.โพนทราย   จ.ร้อยเอ็ด
นายนิรันดร   จันทะโยธา
อบต.เมืองทอง
นายสุริยา   สุริยวิทยะ
อบต.เมืองทอง
นายแดนชัย   อาจศรี
อบต.เมืองทอง
นายสวัสดิ์   ลาโพธิ์
อบต.เมืองทอง
นายอุเท็ญ   แสนอุ่น
อบต.เมืองทอง
นายสมศักดิ์   ธรศรี
ร.ร.บ้านน้ำคำน้อย
นายสราวุธ   ภูสดใสย
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์
นายพงศธร   ไชยอุดม
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์
นายวิเชฐ   ภูคงคา
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์
นายประเสริฐ   วงศ์เพชรชัย
ร.ร.บ้านดงมัน   จ.กาฬสินธุ์
นายสมพงษ์   สร้อยเสนาะ
สำนักงานพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
นายบุญจันทร์   ภูเชิด
ร.ร.บ้านทรายมูล
นายจรัส    บูรณกิตติ
ไม่ระบุ
นางสาวยุวดี   สร่างโศก
โรงพยาบาลจุรีเวช
นายมารุต   ใจวัน
โรงพยาบาลจุรีเวช
นางสุพัตรา   สาระโภค
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1
นางสาวคณิฎฐ์ษา   จิรโชติธราวัตน์ 
อบต.วารีสวัสดิ์ 
นางพรสวรรค์   บุญหลาย
อบต.ยางสีสุราช
นางสาวศริญญา   ปักตเวสา
อบต.ยางสีสุราช
นางเกศสุดา   เกศศรีพงษ์ศา
อบต.ยางสีสุราช
นางไพดา   พัฒนราช
อบต.หนองมะแซว  จ.อำนาจเจริญ
นางสาวอภิชญา   อารีเอื้อ
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
สิบเอกธนากรณ์   บุญประสาน
กองพลทหารราบที่6
นายบุญมี   เพิ่มพูล
ร.ร.มงคลญาณปริยัติ
ร้อยตรีวันชัย   นามบุญลา
กองพลทหารราบที่ 6
นางธนภรณ์   จันทคัต 
ร.ร.เมืองอาจสามารถ
นายวชิรพงษ์   ค้ำคูณ
ร.ร.บ้านวังเข
นางสาวธัญญรัตน์   อัฐิปา
ร.ร.บ้านชาดฝางหัวเรือ
นางสาวจิตติมา   สุนทรรส
ร.ร.บ้านดอนหมี   จ.มหาสารคาม
นางรัชนี   ศรีมงคล
ร.ร.บ้านดงบากหนองตาเต็น จ.มหาสารคาม
นางนงนิตย์   โสพุธอ่อน
ร.ร.บ้านหนองบัวกาเหรียญ จ.มหาสารคาม
นายศุภกิตติ์   คูณคำ
อ.พนมไพร   จ.ร้อยเอ็ด
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
นางสาวผกาวรรณ   บุษบง
เทศบาลตำบลสมเด็จ   จ.กาฬสินธุ์
นายสงกรานต์   เครือน้ำคำ
อ.โพนทอง   จ.ร้อยเอ็ด
นายมาณพ   โพชโน
อบต.วารีสวัสดิ์  จ.ร้อยเอ็ด
นางธชยา   อักษรจันทร์
อ.หนองกุงศรี   จ.กาฬสินธุ์
นางสาวณัฐรดา   พาลี 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี 
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
นางศศิธร   ดวงประทุม 
ร.ร.บ้านอีหมุน 
นางธนวรรณ   ระคำภา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม
ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์   สมสา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม
นางสาวอาภาภรณ์   คานสวิง
ร.ร.บ้านดงบัง 
นางสาวกาญจนา   ผิวผ่อง
ร.ร.บ้านดงบัง 
นางประนมพร   สนั่นเอื้อ
โรงพยาบาลโพนทอง
นางสาวสุนิสา   ยุคะลัง
โรงพยาบาลโพนทอง
นางสาวปิยนันท์   อนันตภักดิ์
โรงพยาบาลโพนทอง
นายนิกร   ศรีปาน
โรงพยาบาลโพนทอง
นางสาวพิชญา   ธิมาชัย
โรงพยาบาลโพนทอง
นางสาวสุธิลักษณ์   ประดิษฐบุญ
โรงพยาบาลโพนทอง
นางสาวยุวรรดา  นาสิงห์ทอง
โรงพยาบาลโพนทอง
นางณิชาภา   วงค์สมบัติ
โรงพยาบาลโพนทอง
นางสาวเอราวรรณ   สารยศ
โรงพยาบาลโพนทอง
นายธีระศักดิ์    คำแก้ว  
โรงพยาบาลโพนทอง
นางนันทนิตย์   ไกรการ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด 
นายรุ่งโรจน์   นามศรีโคตร
อ.เสนางคนิคม   จ.อำนาจเจริญ 
นางสาวเอมอร   จันทะคาม
ร.ร.บ้านโพนพะอุง

 

Copyright ? 2008. Designed by Free Website Templates
Privacy Policy | Terms of Use | XHTML | CSS