Untitled Document  พบกันแน่นอน สมัครไม่ทัน ลงชื่อหน้างานได้เลย

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรศิลปะการการพูดฯ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๖๘ ท่าน ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๗ ก.ย. ๖๐ ๒๓:๐๐ น.

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อนามสกุลเพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตรและใบเสร็จรับเงิน

ลำดับที่
คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่
หมายเหตุ
1
นายศิริศักดิ์   เกลี้ยงเกลา 
กรมการปกครอง
2
นายพิมล   ทองรื่น 
กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 
3
นายสุรินทร์   กลางเดือน
การยางแห่งประเทศไทยสาขาเวียงสระ
4
ว่าที่ร้อยตรีภวิดล   สรรเพชร
การยางแห่งประเทศไทยสาขาเวียงสระ
5
นายโกมล   นุรักษ์
ต.มะเล็ต   อ.เกาะสมุย
6
พันจ่าเอกสุทัน   ภัทรรัมภา 
ธกส.สาขาคลองท่อม   จ.กระบี่
7
นางสมศรี   อินณรงค์ 
รพ.สต.บ้านหัวทุ่ง   จ.นครศรีธรรมราช 
8
นางรัชนี   รัตนศรีทอง
เรือนจำจังหวัดชุมพร
9
นางสาวนัฐธา   กาลเพชร
เรือนจำจังหวัดชุมพร
10
นางอรอุมา   ผลสุขการ 
เรือนจำจังหวัดชุมพร
11
พันตำรวจเอกชนินทร์   ณรงค์น้อย
สถานีตำรวจภูธรท่าแซะ   จ.ชุมพร
12
ร้อยตำรวจเอกวิญญวัชร์   ใจสว่าง 
สถานีตำรวจภูธรท่าแซะ   จ.ชุมพร
13
นางพสธร   กุลดาวงศ์
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ จ.ชุมพร
14
สิบตำรวจตรีทวีรัตน์   เรืองวิชา
สภ.อำเภอเมืองภูเก็ต
15
นางสาวปทุมพร   พิมเสน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง
16
นายวัฒนา   ช่วยพรหม
อ.พุนพิน   จ.สุราษฎร์ธานี
17
นางอำนวย   บุญประกอบ 
อ.สวี    จ.ชุมพร
18
นางจีระพัฒน์   ขุนประดิษฐ์ 
ร.ร.บ้านย่านยาว 
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
19
นางสาวกัญญานิษฐ์   ขุนประดิษฐ์
ร.ร.บ้านย่านยาว 
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
20
นายโชคดี   อิ้ววังโส
ร.ร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
21
นางนิภา   พุ่มกะเนตร
กศน.อำเภอกระบุรี
22
นายอุเทรณ์   น้อยแผลง
กศน.อำเภอกระบุรี
23
นายสาธิต   เจริญพารากุล
กศน.อำเภอบ้านตาขุน
24
นางกาญจนา   คงนุ้ย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
25
นางเพ็ญจันทร์   เซี่ยงฉิน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
26
นางสาวกนกรัตน์   ศรียาภัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 
27
นางสาวนภัทร   ส้มแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 
28
นางสาวรัตน์สุดา   คงจิตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 
29
นายอรุณ   หนูขาว
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 
30
นางสาวทิพวรรณ   อักษรทิพย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
31
นางสาวรัตนพร   ไชยสุวรรณ์
ร.ร.เขาดินประชานุกูล
32
นางวุฒิตา   จันทร์หนู
ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
33
นางสมพร   จำนงค์
ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
34
นางสาวอรพรรณ   แท่นสุวรรณ
ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
35
นางสุณีย์   โมลี
ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
36
นางสนิฎา   วงศ์สุริยามาศ
ร.ร.ธัญญาวดีศึกษา   จ.นครศรีธรรมราช
37
นางวันเพ็ญ   ตั้งชวลิต
ร.ร.ธิดาแม่พระ
38
นางสาวอิสยาภรณ์   มณีบริรักษ์
ร.ร.ธิดาแม่พระ
39
นางสาวกันยารักษ์   เดชทัพ
ร.ร.บ้านคลองไส
40
นายสนอง   คล่องสมุทร
ร.ร.บ้านคลองไส
41
นางอุษณี   บุญทิพย์ 
ร.ร.บ้านควนโอ    จ.กระบี่
42
นายชำนาญ   บุญทิพย์ 
ร.ร.บ้านควนโอ    จ.กระบี่
43
นางเจรียงพร   เขียวน้อย
ร.ร.บ้านนาเกิดผล
44
นางสาวแพรไพลิน   ภูมิประสิทธิ์ 
ร.ร.บ้านลำทับ   จ.กระบี่
45
นางสาวมลฤดี   บัวชุม
ร.ร.บ้านหัวสะพาน
46
นางสาวเธียรรัตน์   ไชยโรจน์
ร.ร.พนมเบญจา   จ.กระบี่
47
นายชัยณรงค์   จะรา 
ร.ร.พนมเบญจา   จ.กระบี่
48
นางพิมลพรรณ   สุทธิบูรณ์
ร.ร.วัดคูขุด    จ.ชุมพร
49
นางสาวอนงค์นาท   จิตรหาญ 
ร.ร.วัดดอนเมือง   จ.ชุมพร
50
นางสาวอัจฉรา   คมขำ 
ร.ร.วัดดอนเมือง   จ.ชุมพร
51
นางอาภรณ์   ชูสิทธิ์
ร.ร.วัดท่าตลิ่งชัน
52
นายศรีเพชรวัชร   ศรีเมือง
ร.ร.วัดบุญบันเทิง
53
นายศิริพงศ์   วงศ์สุริยามาศ
ร.ร.วัดพิศาลนฤมิต   จ.นครศรีธรรมราช
54
นายบรรณจง   พงประยูรณ์ 
ร.ร.วัดวิชิตธาราราม
55
นางกัญจนา   ปรางไสย 
ร.ร.อนุบาลกัญจนา 
56
นายภานุพงศ์   สุดคง
ร.ร.อนุบาลกัญจนา 
57
นางมณี   วรรณสอน
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
58
นางสุภัตรา   พรหมพุทธ
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
59
นายคนองศิลป์   ชิตรกุล
เทศบาลตำบลบ้านส้อง
60
นายประภาส   เหรียญทอง
เทศบาลตำบลบ้านส้อง
61
นายปราโมทย์   ไทยฤทธิ์
เทศบาลตำบลบ้านส้อง
62
นางสาวธนิยา   นาคขวัญ 
เทศบาลตำบลวังไผ่    จ.ชุมพร
63
พระดนุพล   คุณากโร (ลุ้งส้าน) 
วัดเทพวนาราม(วัดม่าหนิก) 
64
พระสมุห์อนุวัฒน์  เขมนนฺโท (อินทวิเศษ) 
วัดเทพวนาราม(วัดม่าหนิก)   จ.ภูเก็ต
65
นายเจริญ   เพียรมาก
วัดมณีสพ
66
นายสิงหา   ยงกำลัง
วัดมณีสพ
67
พระครูมณีธรรมรักษ์
วัดมณีสพ
68
นายวิเชียร   เพชรสถิตย์การุญ
วัดยางงาม

 

Copyright ? 2008. Designed by Free Website Templates
Privacy Policy | Terms of Use | XHTML | CSS