รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรศิลปะการการพูดฯ สุรินทร์ จำนวน ๖๔ ท่าน ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๒ ๑๒:๐๐ น.

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อนามสกุลเพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตรและใบเสร็จรับเงิน

เลขที่
คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่
หมายเหตุ
1
ดาบตำรวจบุญช่วย   ลาจำนงค์
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่21
2
ร้อยตำรวจโทสุรสิทธิ์   สุขสาลัดดาพงษ์
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่21
3
ร้อยตำรวจเอกหญิงนันทิชชา   ชาลีเครือ
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่21
4
นางโกสุม   มูลคำ 
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านตาเป๊ก   จ.บุรีรัมย์
5
นางสาวธรินทร์ญา   ใจเทพ
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
6
นางสาวพร้อมพรรณ   ศรีพลี
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
7
นายชนาธิป   จีนดร
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
8
นายมวลชน   สายบุตร
ไม่ระบุ
9
นางสาวณัฐกานต์   ศาลางาม 
โรงพยาบาลรวมเเพทย์ (หมออนันต์) 
10
นางสาวอรุณศรี   ซ่อมทอง 
โรงพยาบาลรวมเเพทย์ (หมออนันต์) 
11
นางสาวจันทรภรณ์   ลบเมฆ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
12
นางสาวประภาพร   กวางรัตน์   
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯสุรินทร์
13
นางสาวพรชัย   ปะโมทานัง
สพป.บุรีรัมย์ เขต2
14
นายสุภาพ   ปะโมทานัง
สพป.บุรีรัมย์ เขต2
15
นางอ่อน   บุญตะไนย์ 
สภานีวนวัฒนวิจัยหนองคู 
16
นายโกญจนาท   งามเนตร 
สภานีวนวัฒนวิจัยหนองคู 
17
นางสาวยุพิน   ประทัด 
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ 
18
นางสาวคนาพร   โสฬส  
ร.ร.จอมพระประชาสรรค์  
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
19
นางเกศรา   เทียนทอง
กศน.ลำดวน
20
นางสมพร   ลำภู
กศน.ลำดวน
21
นางสุลีพร   คุณพรม 
กศน.ลำดวน
22
นางอารีญา   ทองหล่อ
กศน.ลำดวน
23
นายอำนวย   สิทธิศร
กศน.ลำดวน
24
นางดวงตา   โนวาเชค
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
25
นายณัฐพงษ์   มิถุนดี
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
26
นางสาวอัชราพร   สุขทอง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
27
นายเกียรติศักดิ์   ยี่เข่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
28
นายพีรวัส   อินทวี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
29
นางรสสุคนธ์   ศรีสันดา 
ร.ร.บ้านกรวดวิทยาคาร 
30
นายบุญส่ง   พิชนาหารี 
ร.ร.บ้านขามตาเบ้า
31
นายสุรัตน์   สุขสำราญ
ร.ร.บ้านขามตาเบ้า
32
นางสาวสุภาวิณี   สีแสด 
ร.ร.บ้านโคกลอย   จ.บุรีรัมย์
33
นางอมรรัตน์   จันทะนันท์
ร.ร.บ้านโคกสว่าง   จ.บุรีรัมย์
34
นายวุฒิกรณ์   การะพันธุ์นิต 
ร.ร.บ้านโคกสว่าง   จ.บุรีรัมย์
35
นายธนวัฒน์   ใจมั่น 
ร.ร.บ้านจรัส 
36
นางวรรณา   คูคำ 
ร.ร.บ้านตระมูง 
37
นางสาวดวงสุดา   แย้มศรี  
ร.ร.บ้านตระมูง 
38
นางวราภัสร์   ภูสุนาทัน 
ร.ร.บ้านแยงมิตรภาพที่ 146
39
นางสาวสุเพียบ   เล่าลา 
ร.ร.บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 
40
นางอรวรรณ   จันทร์แท่น 
ร.ร.บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 
41
นางสาวณัฏฐ์ชญา   ยอดลองเมือง
ร.ร.บ้านสระสะแก   จ.บุรีรัมย์
42
นางนฤภัทร   กุ่มเรือง 
ร.ร.วัดบ้านหินโคก 
43
นางสาวกรวรรณ   ผมทอง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
44
นางสาวจิรสุดา   ทะเรรัมย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
45
นางสาวอารยา   สำเนียงล้ำ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
46
นายสาคร   สอนดี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
47
นางปพิชญา   จตุพรอนันตกุล
สำนักวิทยบริการฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
48
นางสาวจรัสศรี   ยิ้มยวน
สำนักวิทยบริการฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
49
นางสาวเพชรินทร์   ผลรักษ์  
เทศบาลตำบลสำโรงทาบ
50
นางสาวสุณิสา   กระต่ายเทศ  
เทศบาลตำบลสำโรงทาบ
51
นายณัฏฐพัชร์   รัตนะธีรากร 
อบต.บะ 
52
อบต.สมุด
53
นายจันทร์เทพ   เหมเงิน
อบต.สระแก้ว
54
นายชอบ   กรุมรัมย์
อบต.สระแก้ว
55
นางกิ่งแก้ว บุญสุข
อบต.สวาย 
56
นางสาวฐานิตา   มีพร้อม 
อบต.สวาย 
57
นายพนม   เหลือถนอม
อบต.สวาย 
58
นายมาโนช   พิมพ์สัน  
อบต.สวาย 
59
นายสอย   นามเสนาะ  
อบต.สวาย 
60
นายสังวรณ์   เจริญจิต
อบต.สวาย 
61
นายสุธน   สุจริต 
อบต.หนองระฆัง
62
นายประสิทธิ์   ยอดลี 
วัดจำปาหนองบัว 
63
พระมหาชนพล   พลสาโร 
วัดจำปาหนองบัว 
64
วัดทัพใหม่พุทธาวาส 

 

Copyright ? 2008. Designed by Free Website Templates
Privacy Policy | Terms of Use | XHTML | CSS