Untitled Document รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรศิลปะการการพูดฯ อุบลราชธานี จำนวน ๑๒๐ ท่าน ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๒ มี.ค. ๖๑ ๑๕:๐๐ น.

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อนามสกุลเพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตรและใบเสร็จรับเงิน

ที่
คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่
หมายเหตุ
1
นางศุทธินี   หล้ามาชน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุณฑริก
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
2
นางสาวบุปผาวัลย์   สุระโพธิ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุณฑริก
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
3
นางสาววริษฐา   คำพันธ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุณฑริก
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
4
สิบเอกหญิงศุภากร   วรจักรวณิชกุล
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุณฑริก
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
5
นางสาวสุภัคญาดา   บุญสูงเนิน 
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
6
นางเกศกนก   นาสืบ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม  จ.อำนาจเจริญ
7
นางเขษมสิริ   กัลยบุตร
โรงพยาบาลเสนางคนิคม  จ.อำนาจเจริญ
8
นางสาวณัฏฐ์ทิตา   สุภิวงค์
โรงพยาบาลเสนางคนิคม  จ.อำนาจเจริญ
9
นายชิงชัย   นาสืบ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม  จ.อำนาจเจริญ
10
นางสาวนิภัลดา   พาพันธ์
โรงพยาบาลน้ำขุ่น
11
นางสาววิจิตรา   พรมบุญ
โรงพยาบาลน้ำขุ่น
12
สิบเอกหญิงกมลทิพย์   จันทร์คำ
โรงพยาบาลน้ำยืน
13
นางสาวเพชรมณี   บุญฉวี
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 
14
นางสาววิลาสินี   ทองเต็ม
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 
15
ร้อยโทกิติ   คำเสนาะ
กองบังคับการ กองพันทหารราบที่1
16
ร้อยโทอนุกูล   นนทะดี
กองพันทหารราบที่4 กรมทหารราบที่23
17
นายปรัชญา   วงษ์ชมพู
ที่ว่าการอำเภอโขงเจียม
18
ร้อยตรีจิระ   รื่นนุสาน
มณฑลทหารบกที่22
19
นางสาวนันทนา   สาธุภาค
รพ.สต.ศรีสุข
20
นายวิสุทธิ์   ศิวประภากร
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี
21
นายศักดา   เกษมสุข
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี
22
นายสมพร   สายคุณ
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี
23
นางสาวชุติมา   ขันจันทา
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส 
24
นางสาวสุทธดา   จันทร์แจ้ง
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส 
25
นางหฤทัย   ศิริสินอุดมกิจ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส 
26
นางดรุณี   สมานทอง
ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี
27
นายศักดิ์ชัย   ศรีสมบัติ
ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี
28
นางสาวณญากร   หมายเกื้อ
สนง.สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
29
นายณัฐพงศ์   ยุศวัน
สนง.สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
30
นายประสิทธิ์   สายพฤกษ์  
สสอ.เสนางคนิคม    จ.อำนาจเจริญ
31
นางสาวปวีณา   พันธ์น้อย
สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุบลราชธานี
32
นางสาวหิรัญญิการ์   ลาสา
สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุบลราชธานี
33
นางจันทร   สุวรรณบูลย์
สำนักงานชลประทานที่7
34
นายพิชญพงศ์   กองศรีรักษ์
สำนักงานชลประทานที่7
35
นางน้ำเพชร   ตั้งยิ่งยง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
36
นางสาวเสงี่ยมจิตร   สารแสง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
37
นายธีรยุทธ   พสุนนท์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล
38
นางทองใบ   บุญภักดี
อ.เขื่องใน  จ.อุบล
39
นางปิยะมาศ   แสงสว่าง 
อ.เมือง   จ.อุบลราชธานี
40
นางสาวบุญญาธร   ศิริปรุ 
อ.สิรินธร  จ.อุบลราชธานี
41
นายพีรณัฐ   แผลงศร
อ.ตระการพืชผล
42
นายจำนงค์   คำโทน
อ.เขื่องใน  จ.อุบล
43
นางสาวหทัยทิพย์   บุญรินทร์
กศน.อำเภอเมืองอุบลราชธานี
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
44
นายทรงศักดิ์   คำวงค์
กศน.อำเภอเมืองอุบลราชธานี
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
45
นางมงคล   จันทราภรณ์
ร.ร.แก้งเหนือพิทยาคม
46
นางรุ่งพิรุณ   มูลสาร
ร.ร.คำเขื่อนแก้วชนปูถัมถ์ 
47
นายกมลวัฒน์   มุ่งงาม
ร.ร.คำเขื่อนแก้วชนปูถัมถ์ 
48
นายอนุชัย   หัวดอน
ร.ร.คำเขื่อนแก้วชนปูถัมถ์ 
49
นางเนืองนิตย์   เสนสอน 
ร.ร.น้อมเกล้า   จ.ยโสธร
50
นางนงค์นุช   แสนทวีสุข
ร.ร.นางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)
51
นางสาวสุภาวดี   เขียวสะอาด
ร.ร.นางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)
52
นางสาวจตุพร   ทันจิตร์
ร.ร.นาวังวิทยา
53
นางสาวมุกดาวรรณ   ไชโยธา
ร.ร.นาวังวิทยา
54
นายชำนาญ   จูมจันทร์
ร.ร.นาวังวิทยา
55
นางสาวนันทวดี   นาสารีย์
ร.ร.บ้านโนนยาง   จ.ยโสธร
56
นายวิทยากูล   โสระมรรค
ร.ร.บ้านโนนยาง   จ.ยโสธร
57
นางสาววีริสา   ขันอาสา
ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์
58
นายอธิวัฒน์   บังศรี
ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์
59
นางขวัญตา   คำหาญ
ร.ร.บ้านโนนสูงโนนสำราญ
60
นางปราณี   เหล็กงาม
ร.ร.บ้านไผ่ใหญ่
61
นางสาวโอไล   ปิ่นแก้ว
ร.ร.บ้านไผ่ใหญ่
62
นายนนท์ธนา   อ่อนพุทธา
ร.ร.บ้านคันท่าเกวียน
63
นายธนปกรณ์   มณีศรี
ร.ร.บ้านคำม่วง
64
นางปราณี   เวฬุวนารักษ์
ร.ร.บ้านดงสำราญ
65
นางสาวขวัญเรือน   งามหลาย
ร.ร.บ้านดงสำราญ
66
นางอุษณีย์   ยิ่งใหญ่
ร.ร.บ้านท่าโพธิ์ศรี
67
นายวิชัย   บัวงาม
ร.ร.บ้านท่าโพธิ์ศรี
68
นางสาวยุวดี   คำเจริญ
ร.ร.บ้านท่าช้าง
69
นายศุภชัย   ม่านทอง
ร.ร.บ้านท่าช้าง
70
นางสาวมัลลิกา   นาศพัฒน์
ร.ร.บ้านท่าลาดวารีวิทยา  จ.ร้อยเอ็ด 
71
นางแสงเดือน   สายโสภา
ร.ร.บ้านนางาม 
72
นางสาวอรวรรณ   พันธ์วงค์
ร.ร.บ้านบัวงาม
73
นางสาวขนิษฐา   รอบรู้  
ร.ร.บ้านป่าไร่ 
74
นายประเสริฐ   ทองโชติ
ร.ร.บ้านหนองมุก
75
นางณัฏฐศิพิชญ์   ยืนยาว
ร.ร.บุณฑริกวิทยาคาร
76
นางสุรีพร   สุธรรมมา
ร.ร.บุณฑริกวิทยาคาร
77
นายอ่วง   สุธรรมา
ร.ร.บุณฑริกวิทยาคาร
78
นางสาวดวงพร   เชื้อเนตร
ร.ร.สาธุกิจวิทยา
79
นางณัชชา   ทองพิเศษ
ร.ร.อุบลราชธานีศรีวนาลัย
80
นางณัฐวีณ์   คำภาษีพรธวัล
ร.ร.อุบลราชธานีศรีวนาลัย
81
นายเฉลิมพล   พันธราช
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา  จ.ยโสธร
82
นางสาวจินดาเพชร   นามนาค
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา  จ.ยโสธร
83
นางไพรินทร์   ประดิษฐชัย
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
84
นางสาวขนิษฐา   อังคุระษี 
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
85
นางสุณิชา   สุขอุทัย 
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
86
นางอรอุมา   ผลพันธิน 
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
87
นางอุไร   คำแพง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
88
นายเวียงชัย   แสงทอง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
89
นายอดุลศักดิ์   สมบูรณ์ 
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
90
นางสาวอุบลรัตน์   มั่นทน
สพป.อุบลราชธานี เขต 2 
91
นายอนุชิต   สายเสมา
สพป.อุบลราชธานี เขต 2 
92
นายภูริภัทร   เขียวขำ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2.
93
นางสังวรณ์   วงศ์จันลา
เทศบาลตำบลหัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
94
นายทองสุข   ธิศาเวช
เทศบาลตำบลหัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
95
นางสาวจุไรวรรณ   ศิรินนท์
อบต.แพงใหญ่ 
96
นางสาวธัญลักษณ์   บุญพรม
อบต.แพงใหญ่ 
97
นางเกษร   ฝางคำ
อบต.โสกแสง 
98
นางสาววราภรณ์   วิชัย
อบต.โสกแสง 
99
นายแสวง   ชมภูแสน
อบต.โสกแสง 
100
นางศิรินภา   ทองบาง
อบต.นาผือ   จ.อำนาจเจริญ
101
นางสาวรัตน์ฐาภัค   ผาลา
อบต.ยางขี้นก
102
นายผดุง   อุ่นจิตร
อบต.ยางขี้นก
103
นายสง่า   โตมาซา
อบต.ยางขี้นก
104
นายสนอง   อรอินทร์
อบต.ยางขี้นก
105
นายสมาน   บุญถูก
อบต.ยางขี้นก
106
นายสฤษดิ์   บุญกอง
อบต.ยางขี้นก
107
นางรัชนีย์   ผาทอง
อบต.ลาดควาย
108
นางสาวสุดตา   บุตรสอน
อบต.ลาดควาย
109
นางอำนวยพร   มารุมย์
อบต.ลาดควาย
110
นายมาณพ   โพชโน
อบต.วารีสวัสดิ์
111
นางสาวคณิฎฐ์ษา   จิรโชติธราวัตน์
อบต.วารีสวัสดิ์    จ.ร้อยเอ็ด
112
นางสาวสุมาลี   ผิวเงิน
อบต.หนองมะแซว  จ.อำนาจเจริญ
113
พระวรภัทร   วรธัมโม
วัดโนนโพธิ์  จ.อำนาจเจริญ
114
พระศราวุฒิ   สังวโร
วัดโนนโพธิ์  จ.อำนาจเจริญ
115
นายบัวทอง   อุดมศรี
วัดศรีโพธิ์ชัย  จ.อำนาจเจริญ
116
นายภัสกร   โพธิชาติ
วัดศรีโพธิ์ชัย  จ.อำนาจเจริญ
117
นายวันทอง   โคกโพธิ์
วัดศรีโพธิ์ชัย  จ.อำนาจเจริญ
118
นายสมาน   ต้นจันทร์
วัดศรีโพธิ์ชัย  จ.อำนาจเจริญ
119
พระพิพัฒน์   ปภสฺสโร
วัดศรีโพธิ์ชัย  จ.อำนาจเจริญ
120
นางหนูสิน   บุญภักดี
สมาคมคนพิการจังหวัดอุบล

 

Copyright ? 2008. Designed by Free Website Templates
Privacy Policy | Terms of Use | XHTML | CSS