Untitled Document รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรศิลปะการการพูดฯ อุบลราชธานี จำนวน ๙๕ ท่าน ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๑ ๒๓:๐๐ น.

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อนามสกุลเพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตรและใบเสร็จรับเงิน

คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่
หมายเหตุ
นางดรุณี   สมานทอง
ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี
นายศักดิ์ชัย   ศรีสมบัติ
ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี
นางเขษมสิริ   กัลยบุตร
โรงพยาบาลเสนางคนิคม  จ.อำนาจเจริญ
นางสาวณัฏฐ์ทิตา   สุภิวงค์
โรงพยาบาลเสนางคนิคม  จ.อำนาจเจริญ
นายชิงชัย   นาสืบ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม  จ.อำนาจเจริญ
นางเกศกนก   นาสืบ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม  จ.อำนาจเจริญ
นายธนปกรณ์   มณีศรี
ร.ร.บ้านคำม่วง
นางสาววีริสา   ขันอาสา
ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์
พระวรภัทร   วรธัมโม
วัดโนนโพธิ์  จ.อำนาจเจริญ
พระศราวุฒิ   สังวโร
วัดโนนโพธิ์  จ.อำนาจเจริญ
นายชำนาญ   จูมจันทร์
ร.ร.นาวังวิทยา
นางสาวมุกดาวรรณ   ไชโยธา
ร.ร.นาวังวิทยา
นางสาวจตุพร   ทันจิตร์
ร.ร.นาวังวิทยา
นายปรัชญา   วงษ์ชมพู
ที่ว่าการอำเภอโขงเจียม
นางอำนวยพร   มารุมย์
อบต.ลาดควาย
นางสาวสุดตา   บุตรสอน
อบต.ลาดควาย
นางรัชนีย์   ผาทอง
อบต.ลาดควาย
นางสาวนันทวดี   นาสารีย์
ร.ร.บ้านโนนยาง   จ.ยโสธร
นายประเสริฐ   ทองโชติ
ร.ร.บ้านหนองมุก
นางณัฐวีณ์   คำภาษีพรธวัล
ร.ร.อุบลราชธานีศรีวนาลัย
นางณัชชา   ทองพิเศษ
ร.ร.อุบลราชธานีศรีวนาลัย
พระพิพัฒน์   ปภสฺสโร
วัดศรีโพธิ์ชัย  จ.อำนาจเจริญ
นายสมาน   ต้นจันทร์
วัดศรีโพธิ์ชัย  จ.อำนาจเจริญ
นายวันทอง   โคกโพธิ์
วัดศรีโพธิ์ชัย  จ.อำนาจเจริญ
นายภัสกร   โพธิชาติ
วัดศรีโพธิ์ชัย  จ.อำนาจเจริญ
นายบัวทอง   อุดมศรี
วัดศรีโพธิ์ชัย  จ.อำนาจเจริญ
นางเนืองนิตย์   เสนสอน 
ร.ร.น้อมเกล้า   จ.ยโสธร
นายอธิวัฒน์   บังศรี
ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์
นายณัฐพงศ์   ยุศวัน
สนง.สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
นางสาวณญากร   หมายเกื้อ
สนง.สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
นายศุภชัย   ม่านทอง
ร.ร.บ้านท่าช้าง
นางสาวยุวดี   คำเจริญ
ร.ร.บ้านท่าช้าง
นางสาวนันทนา   สาธุภาค
ไม่ระบุ
นางสาวปวีณา   พันธ์น้อย
สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุบลราชธานี
นางสาวหิรัญญิการ์   ลาสา
สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุบลราชธานี
นางสาวสุมาลี   ผิวเงิน
อบต.หนองมะแซว  จ.อำนาจเจริญ
นางสาวนันทนา   สาธุภาค
รพ.สต.ศรีสุข
นายมาณพ   โพชโน
อบต.วารีสวัสดิ์
นางอุษณีย์   ยิ่งใหญ่
ร.ร.บ้านท่าโพธิ์ศรี
นายวิชัย   บัวงาม
ร.ร.บ้านท่าโพธิ์ศรี
นางสาวสุภัคญาดา   บุญสูงเนิน 
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
นางสาวอรวรรณ   พันธ์วงค์
ร.ร.บ้านบัวงาม
นางมงคล   จันทราภรณ์
ร.ร.แก้งเหนือพิทยาคม
นายภูริภัทร   เขียวขำ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2.
นางสาวธัญลักษณ์   บุญพรม
อบต.แพงใหญ่ 
นางสาวจุไรวรรณ   ศิรินนท์
อบต.แพงใหญ่ 
นางสาวมัลลิกา   นาศพัฒน์
ร.ร.บ้านท่าลาดวารีวิทยา  จ.ร้อยเอ็ด 
นายแสวง   ชมภูแสน
อบต.โสกแสง 
นางสาววราภรณ์   วิชัย
อบต.โสกแสง 
นางเกษร   ฝางคำ
อบต.โสกแสง 
นางสาวคณิฎฐ์ษา   จิรโชติธราวัตน์
อบต.วารีสวัสดิ์    จ.ร้อยเอ็ด
นางปราณี   เวฬุวนารักษ์
ร.ร.บ้านดงสำราญ
นางสาวขวัญเรือน   งามหลาย
ร.ร.บ้านดงสำราญ
นายผดุง   อุ่นจิตร
อบต.ยางขี้นก
นายสนอง   อรอินทร์
อบต.ยางขี้นก
นายสฤษดิ์   บุญกอง
อบต.ยางขี้นก
นางสาวรัตน์ฐาภัค   ผาลา
อบต.ยางขี้นก
นายสมาน   บุญถูก
อบต.ยางขี้นก
นายสง่า   โตมาซา
อบต.ยางขี้นก
นางปิยะมาศ   แสงสว่าง 
อ.เมือง   จ.อุบลราชธานี
นางจันทร   สุวรรณบูลย์
สำนักงานชลประทานที่7
นายพิชญพงศ์   กองศรีรักษ์
สำนักงานชลประทานที่7
นางแสงเดือน   สายโสภา
ร.ร.บ้านนางาม 
นายวิสุทธิ์   ศิวประภากร
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี
นายสมพร   สายคุณ
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี
นายศักดา   เกษมสุข
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี
นางสาวอุบลรัตน์   มั่นทน
สพป.อุบลราชธานี เขต 2 
นายอนุชิต   สายเสมา
สพป.อุบลราชธานี เขต 2 
นางอรอุมา   ผลพันธิน 
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
นางสาวขนิษฐา   อังคุระษี 
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
นางอุไร   คำแพง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
นางสุณิชา   สุขอุทัย 
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
นายเวียงชัย   แสงทอง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
นายอดุลศักดิ์   สมบูรณ์ 
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
นางไพรินทร์   ประดิษฐชัย
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สิบเอกหญิงศุภากร   วรจักรวณิชกุล
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุณฑริก
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
นางศุทธินี   หล้ามาชน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุณฑริก
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
นางสาววริษฐา   คำพันธ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุณฑริก
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
นางสาวบุปผาวัลย์   สุระโพธิ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุณฑริก
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
นายประสิทธิ์   สายพฤกษ์  
สสอ.เสนางคนิคม    จ.อำนาจเจริญ
ร้อยตรีจิระ   รื่นนุสาน
มณฑลทหารบกที่22
นายเฉลิมพล   พันธราช
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา  จ.ยโสธร
ร้อยโทอนุกูล   นนทะดี
กองพันทหารราบที่4 กรมทหารราบที่23
นางนงค์นุช   แสนทวีสุข
ร.ร.นางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)
นางสาวสุภาวดี   เขียวสะอาด
ร.ร.นางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)
นายนนท์ธนา   อ่อนพุทธา
ร.ร.บ้านคันท่าเกวียน
สิบเอกหญิงกมลทิพย์   จันทร์คำ
โรงพยาบาลน้ำยืน
นางสาวเพชรมณี   บุญฉวี
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 
นางสาววิลาสินี   ทองเต็ม
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 
นางขวัญตา   คำหาญ
ร.ร.บ้านโนนสูงโนนสำราญ
นางหนูสิน   บุญภักดี
สมาคมคนพิการจังหวัดอุบล
นางสาวดวงพร   เชื้อเนตร
ร.ร.สาธุกิจวิทยา
นางทองใบ   บุญภักดี
อ.เขื่องใน  จ.อุบล
นางน้ำเพชร   ตั้งยิ่งยง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นางสาวเสงี่ยมจิตร   สารแสง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 

Copyright ? 2008. Designed by Free Website Templates
Privacy Policy | Terms of Use | XHTML | CSS