Untitled Document รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรศิลปะการการพูดฯ อุดรธานี จำนวน ๑๒๒ ท่าน ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๑ ๒๓:๐๐ น.

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อนามสกุลเพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตรและใบเสร็จรับเงิน

คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่
หมายเหตุ
นายคันฉัตร   พลรัตน์
ศาลแขวงอุดรธานี
นายโกเมศ   ศรีอุบล
อบต.ดินดำ
นางสาวลลนา   ปากบำรุง
กศน.อำเภอกุดจับ
นายคมสันติ์  วงษ์สว่าง
กศน.อำเภอกุดจับ
นางสาวณัฐกฤตา   ปุริจันทร์
ร.ร.บ้านป่าแดงงาม   จ.หนองบัวลำภู
นางนภาพร   พรหมปู่
สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต2
นางสาวกนกวรรณ   แมดสถาน
ร.ร.บ้านปากดง
นายกมล   พลงาม
อบต.กุดธาตุ
นางเนตรนภางค์   กฤตศิริพันธ์
สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
นางสาวนภบท   ศรีประทุมวงศ์
สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
นางสาวศิริลักษณ์   สังวาลย์รัมย์
เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา
นางสาวปวันรัตน์   กิ่งพา
เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา
นางสาวธันยนันท์   สุวรรณพงศ์
เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา
นายปิยะ   ทองมณี
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
นายสุรศักดิ์   สารสม
ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
นายอาทิตย์   พันสีทุม
ร.ร.บ้านแดง 
นางสาวกฤติยา   คำเพชร
ร.ร.บ้านคำเลาะ
นางสาวนวลฉวี   ปัตเตย์
ร.ร.บ้านคำเลาะ
นางรำพึง   สุธรรมมา 
ร.ร.บ้านดู่
นางสุภาภรณ์   โคตรสุมาตย์
ร.ร.บ้านสนามชัย  จ.หนองบัวลำภู
นายพรชัย   นาทา 
ร.ร.บ้านเทา-นาบอน    จ.หนองคาย
นางสาวรสริน   รุ่งกิจธนาสาร 
ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร    จ.หนองคาย
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
ดาบตำรวจชัยพิพัฒน์   สุโทษา
กก.ตชด.24
ดาบตำรวจนันทวัฒน์   จำปาโพธิ์
กก.ตชด.24
นางดรุณี   กองมณี
ร.ร.บ้านนาหว้า
นายณัฐพงษ์   มงคลผิว
ร.ร.คำบงเจริญสุข
นางสาวณัฏฐ์ชญาดา   วรสา
ร.ร.คำบงเจริญสุข
นางสาวกฤษยาลักษณ์   ดงแสง
ร.ร.คำบงเจริญสุข
นางรพีพร   แม็คมอร์ริส
อ.เมือง  จ.อุดรธานี
นางสาวกนกกร   ขาวขันธ์
อ.วังสามหมอ  จ.อุดรธานี 
นางพูลศรี   จันโทพลัง 
ร.ร.หนองแดงวิทโยดม 
นางสาวจิดาภา   พันชะโก 
ร.ร.บ้านหนองกุง 
นางสาวกิติพร   โศกสี 
ร.ร.บ้านหนองกุง 
นายคมสันต์   อาศัย
ร.ร.หนองวัวซอพิทยาคม
นางสาวทิฆัมพร   ไชยคำภา
ร.ร.หนองวัวซอพิทยาคม
นางสาวเสาวภา   เหง้าน้อย
ร.ร.บ้านสนามชัย  จ.หนองบัวลำภู
นายขนบ   หวานเสร็จ
อบต.โนนทัน   จ.หนองบัวลำภู
นายทองพูน   เรียวชัยภูมิ
อบต.โนนทัน   จ.หนองบัวลำภู
นายสุริยัน   รอเสนา
อบต.โนนทัน   จ.หนองบัวลำภู
นางอัญชณา   สิทธิภาณุนันท์
ร.ร.บ้านหนองบัว
นายสรศักดิ์   ตันทอง 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม 
นางสาวธมลวรรณ   แพงคำฮัก
โรงพยาบาลไชยวาน
นางสาวพรทิพย์   แก้วเดียวแสง
โรงพยาบาลไชยวาน
นางสาวศิริวรรณ   สรวงศิริ
โรงพยาบาลไชยวาน
นายสยาม   หล้าแก่น
ไม่ระบุ
นางจุรีพร   ชัยภูมี
ไม่ระบุ
พันตำรวจเอกอัษดิน   สมศรี
สถานีตำรวจภูธรนาวัง  จ.หนองบัวลำภู
ดาบตำรวจเดวิด   วรยศ
สถานีตำรวจภูธรนาวัง  จ.หนองบัวลำภู
ดาบตำรวจวิชาญวิชญ์   ชุมพล
สถานีตำรวจภูธรนาวัง  จ.หนองบัวลำภู
สิบตำรวจตรีวรุฒิ   บุญสุด
สถานีตำรวจภูธรนาวัง  จ.หนองบัวลำภู
นายเล็ก   บัวเนี่ยว
ร.ร.บ้านใหม่
นางสาวกัญชบา   ศรีโบราณ
ร.ร.บ้านใหม่
นางอรอุมา   สิทธิโคตร
ร.ร.บ้านใหม่
ว่าที่ร้อยเอกจักรพงษ์   เพ็ญศรี
ร.ร.บ้านใหม่
นายพรอนันต์   ผ่านสำแดง
ร.ร.บ้านเหล่าแชแลหนองแวง
นายประยูร   ภูวิชัย
ร.ร.นาซำจวงออนมะค่าวิทย์  
นายวัลลภ   วิบูลย์กูล
ร.ร.บ้านโนนไหมโนนศิลา
นางศิริมา   คุณทรัพย์
ไม่ระบุ
นางบุญมี   คำมณีจัน
อบต.โนนขมิ้น  จ.หนองบัวลำภู
นางปรารถนา   สิทธิประภา
อบต.โนนขมิ้น  จ.หนองบัวลำภู
นายธีระพงศ์   ศรีอุดร
กศน.อำเภอไชยวาน
นางธนาภา   ราชโหดี
กศน.อำเภอไชยวาน
นายชัยกฤต   แสนวงค์
เทศบาลนครอุดรธานี
นางณฐกร   แก้วปัญญา
เทศบาลนครอุดรธานี
นายรัตนะ   ไชยยศ
เทศบาลนครอุดรธานี
นางสาวรัฐสิริ   ตรุณจันทร์
เทศบาลนครอุดรธานี
นางสาวปิยะนุช   ธนูสา
เทศบาลนครอุดรธานี
นางดารุณี   วันดี
เทศบาลนครอุดรธานี
นางสาวสุพรรณี   ปัชชาดี
เทศบาลนครอุดรธานี
นางพร้อมพร   ลีพฤติ
เทศบาลนครอุดรธานี
นางสดศรี   เทพดุสิต
ร.ร.บ้านยางเหล่าสวนกล้วย
นางวัชราภรณ์   ศูนย์จันทร์
ร.ร.บ้านยางเหล่าสวนกล้วย
นางสกาว   แหม่งปัง
ร.ร.หนองบัวพิทยาคาร
นางสาวนันทนา   ไชยแสง
ร.ร.หนองบัวพิทยาคาร
นางสาววลัยกรณ์   คำมา
ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง
นาวสาวปานิสา งามจำรัส
ร.ร.บ้านหนองแสง
นางธัญพิชชา   ชารัมย์
ร.ร.บ้านหนองด่าน  จ.หนองบัวลำภู
นางสิรินญา   ไทยเอี่ยม
ไม่ระบุ
นางสาวพัชราภรณ์   คำสิมมา
เทศบาลตำบลแสงสว่าง 
นางนลินี   สนิทวงศ์ชัย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
นายวัชรินทร์   วรรณา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
นางบุษลักษณ์   สาฆะ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
นางอรญา   สุตตานนท์
ร.ร.บ้านน้ำบุ้น
นางสาวมะลิวัลย์   ฮามธรรมมา
ร.ร.บ้านน้ำบุ้น
นางจารีลักษณ์   หินซุย
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น
นางสาวดวงดาว   วงษ์พระลับ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น
นางณิชา   แว่นแคว้น
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น
นางสาวจิรสุดา   เหล็กธนโชค
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น
นางสาววารุณี   มิหิม 
ร.ร.วังม่วงพิทยาคม  จ.หนองคาย
นางสาวรัตติยา   ติ่งรุ่งเรือง
ร.ร.น้ำซึมพิทยาคม 
นางสาวอรอนงค์   ยางชุม 
ร.ร.น้ำซึมพิทยาคม 
นางสาวปรียาดา   ยั่งยืน
โรงพยาบาลศรีธาตุ
นางนภัสสร   แสนสิงห์
ร.ร.กุมภวาปี
นางอัญชิษฐา   วงศ์สง่า
ร.ร.บ้านนาอ่างสร้างอ่าง
นางเครือวรรณ   พาณิชพันธุ์
ร.ร.บ้านหมากหญ้า
นายอัครเดช   คล้อยบุญ
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
นายวุฒิเดช   นิราสคำ 
เทศบาลตำบลภูผาแดง
นายหนูเตียง   บัวนาค
ไม่ระบุ
นายวีรส   ตรีวิเศษ
ไม่ระบุ
นางอทิตยา   อินธิรส
กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี
นายอธิพร   จุ้มอังวะ
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย 
นางสาวพิมพ์พิชชาณัน   ชินวรรณ
กศน.จังหวัดอุดรธานี
นายฉัตรชัย   หัตถปะนิต
กศน.จังหวัดอุดรธานี
นายวิเชียร   พูดเพราะ
อบต.นาสี   จ.หนองบัวลำภู
นายศักดิ์ดา   ภาชู
อบต.นาสี   จ.หนองบัวลำภู
นางสาวสุภานิดา   ชินสงคราม 
กศน.อำเภอหนองแสง
นางกชณาภร   ธนภัทรจินดา 
ร.ร.เทศบาล 11 
นายส่งศักดิ์   จิตบุตร
ร.ร.เทศบาล 11 
นายธรรมนูญ   แสนตลาด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี
นางพัทรียา   เหล่าสีนาท
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี
นายสนามชัย   ศิริมาลา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี
นางนภาพร   สุขภูมิ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี
นางสาวสุพัทธนา   แก้วเกิดมี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี
นางสมจิต   ศรีโบราณ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี
นางสุชิน   ธรรมวงศา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี
นางสาวเจนจิราพร   กำจัดภัย
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี
นางศิริกัญญา  คำดวง
ร.ร.บ้านหมากแข้ง
นางสาวปรียาภรณ์   มาสาซ้าย
ร.ร.บ้านหมากแข้ง
นางลาวัล   โบราณกุล
ร.ร.บ้านหมากแข้ง
นางนันทนา   วันเพ็ญ
ร.ร.บ้านหมากแข้ง
นางสาวกนกพรรณ   ศรีวิชัย
ร.ร.บ้านหนองบัวบาน
นายวิทวัส   ขาวประเสริฐ 
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

Copyright ? 2008. Designed by Free Website Templates
Privacy Policy | Terms of Use | XHTML | CSS