Untitled Document รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรศิลปะการการพูดฯ ขอนแก่น จำนวน ๑๒๒ ท่าน ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๑ ๒๓:๐๐ น.

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อนามสกุลเพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตรและใบเสร็จรับเงิน

คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่
หมายเหตุ
นายวิษณุ   บูรณะ
สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก
นายธรรมธร   ธูปน้ำคำ
กศน.อำเภอกระนวน
นายโกศล   บุญสอน
ไม่ระบุ
นางทองลา   ศรีแก้ว 
ร.ร.บ้านโนนชาดวิทยา
นายนิกรชัย   ทองคำ
ร.ร.บ้านหนองแวง
นางสาวอัมพวัน   สันเพาะ
ไม่ระบุ
นางสาวกันยารัตน์   อุปจันทรสง่า
ไม่ระบุ
นายรพีพงศ์   ปลั่งศิริ
ไม่ระบุ
นายเชาวพงษ์   หนองเส
อบต.ดินดำ
นางเทพีพร   อังคุระษี
อบต.ดินดำ
นางสาวรัชฎาภรณ์   วังคะฮาต
ร.ร.อนุบาลปิยวรรณ
นายอดิเทพ   กลมเรือง
ร.ร.อนุบาลปิยวรรณ
นางอริญาพร   กมลเรือง
ร.ร.อนุบาลปิยวรรณ
นายประเวท   สมใจ
อบต.กุดธาตุ
พระบุญเหลือ   มหาปญฺโญ
วัดห้วยสีทน    จ.กาฬสินธิ์
นายพิชชากร   แสนพรมมา
ร.ร.บ้านป่าแดงงาม   จ.หนองบัวลำภู
นางสาววิไลพร   ศรีจันทร์หล้า
ร.ร.บ้านบะยาว
นางสาวศิรินภา   โนนศรี
ร.ร.บ้านบะยาว
นางละออ   ข้อยุ่น
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายพาชี   ราชาคำ
กศน.อำเภอสีชมพู
นายวีระศักดิ์   พรรคมาตย์
อบต.กุดธาตุ
นางวัชรา   มณีก้อน
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.กาฬสินธุ์
นายโสภณ   มุณีจินดา
บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด
นางสาวชื่นจิต   รุ่งปราณี
บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด
นางจุรีพร   แก้วดวงดี 
ร.ร.บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 
นางสิริลักษณ์   รัตนพันธ์
โรงพยาบาลภูผาม่าน
นางสาวสุวรรณภา   แสงค้อม 
โรงพยาบาลภูผาม่าน
นายอภิรักษ์   แก้วดวงตา
โรงพยาบาลภูผาม่าน
นายอนันต์   ทำลา
โรงพยาบาลภูผาม่าน
นางธัญน์จิรา   อภิรมยานนท์
ร.ร.เทศบาลบ้านโนนชัย
นางสาวสถิรนันท์   จาระศรี
ร.ร.เทศบาลบ้านโนนชัย
นางสาวเจนจิรา   วิยาสิงห์
ร.ร.หนองเรือวิทยา
นายสุเมธ   สุวอ
ร.ร.ขอนแก่นวิทยาลัย
ร้อยตรีสังวาร   ติ๊บซังเสน
กรมทหารม้าที่6
จ่าสิบโทประดิษฐ์   สุรพา
กรมทหารม้าที่6
นายสุพัฒชัย    ปราบศัตรู
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่8อุดรธานี
นางพรนภา   พูนสวัสดิ์ 
ร.ร.อนุบาลพูนสวัสดิ์ 
นายมงคล   สนั่นเมือง
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
นายประหยัด   เถื่อนโทสาล
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
นายปรัชญานันท์   แสนยนต์ตระกูล
ร.ร.หนองบัวปิยนิมิตร 
นายปราโมทย์   ศรีชมชื่น
ร.ร.บ้านนาก้านเหลือง 
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
นายต่อศักดิ์   แสนนาม 
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคมการเกษตรแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 
นายบรรพต   พงษ์โพธิ์ชัย
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก
นางสาวฐานิตดา   เหล่าคนค้า
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก
นางสาวอัมพวัน   สันเพาะ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
นายรพีพงศ์   ปลั่งศิริ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
นางสาวพัทธ์ธีรา   สนธิวัฒน์
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
นางสาวกันยารัตน์   อุปจันทรสง่า
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
นายวรรณ   บุตรนิล
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
นายสุรกฤษฏิ์   คำปิคา
ร.ร.ประชารัฐวิทยาเสริม
นายโกเมน   หารศรีนาถ
ร.ร.ประชารัฐวิทยาเสริม
นายภาณุทัตต์   ศรีหลัก
ร.ร.ประชารัฐวิทยาเสริม
นางสาวอาภัสรา   สีดอนเตา
ร.ร.ประชารัฐวิทยาเสริม
นางสาวอรวรรณ   นาคทน
อบต.ท่าพระ
นายภัทรชน   ติวเรือง
อบต.ท่าพระ
นางสาวอารยา   โนหลักหมื่น
ร.ร.จตุรมิตรวิทยาคาร 
นางปิยะนุช   สุขกะ
เทศบาลตำบลบ้านแฮด
นางสาวขนิษฐา   คงบรรทัด
เทศบาลตำบลบ้านแฮด
นางเจริญจิตร   ชาญศึก
เทศบาลตำบลบ้านแฮด
นางสาวถิรดา   กำเนิดบุญ
อบต.โนนอุดม
นายพงษ์ศักดิ์   คำกุณา
อบต.ห้วยม่วง
นายนเรศ   ชมจันทร์
อบต.ห้วยม่วง
จ่าเอกวิทยา   ชานนท์
อบต.ห้วยม่วง
สิบเอกธวัฒชัย   ไกรสร
อบต.ห้วยม่วง
นายศราวุธ   ศรีพัก
อบต.ห้วยม่วง
นายอภิชาติ   เพียรแก้ว
อบต.ห้วยม่วง
นายถนอม   ประติมูลตา
อบต.หนองแซง
นางบังอร   เสนาเสถียร
อบต.หนองแซง
นางสาวชลิดา   เรืองบุญ
เทศบาลตำบลหนองหิน
นายธีระพงษ์   บุตรศรีเมือง 
ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต 
นางสิริประภา   วารีศรี
ร.ร.ขอนแก่นพัฒนศึกษา
นายขวัญชัย   ทัศคร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์
นางสาวนริศรา   บุญเสนาะ
ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ อำเภอนาวัง
นายจีระพงษ์   คำสามารถ
ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ อำเภอนาวัง
นายภูผา   ผาปริญญา
อบต.เมืองพล 
วัดสุนทราราม
วัดสุนทราราม
นายอุทร   แสนเสนา
อบต.เก่างิ้ว
นายนิพนธ์   ประสิระเก
ร.ร.หนองเสาเล้าวิทยาคาร
นางจริยา   เขตคาม
ร.ร.หนองเสาเล้าวิทยาคาร
นายเชาวลิต   จิกจักร์ 
ไม่ระบุ
นายวิทยาภรณ์   ลาภไธสง
ร.ร.พล
นายสำเริง   นันหมื่น
ร.ร.พล
นางสาวศุภลักษมี   เภาพานต์
ร.ร.พล
นางสาวนฤมล   ขุนแก้ว
ร.ร.พล
ดาบตำรวจเสริฐศรี   อุดคำ 
จ.มหาสารคาม
นางสาวรุ่งลาวัณย์   นาใจแก้ว
อ.ฆ้องชัย   จ.กาฬสินธุ์ 
นายอนุรักษ์   จันใจเด็ด
ไม่ระบุ
นางสาวบุญสิตา   จันใจเด็ด
ไม่ระบุ
นาวสาวทิพย์อาพร   อาปะหัง
ร.ร.เทศบาลตำบลโนนฆ้อง 
นายสุชาติ   สีโต
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น
นางอรอุมา   ธารากุลทิพย์
ร.ร.บ้านโนนสำราญ
นายบุญสม   บังรัมย์
ร.ร.บ้านโนนสำราญ
นางกิตติมา   ศรีนวล
สนง.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค4
นางสาวจรรยารักษ์   ศรีพระจันทร์
สนง.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค4
นายวรวัจน์   ลอยเลื่อน
สนง.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค4
นางนวพร   ปัตะโคตร
สนง.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค4
นางสาวจีฬาภรณ์   ขันไสว
สนง.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค4
นางสาวพงศ์พัชรา   ทิพย์ศรีราช  
อ.พระยืน  จ.ขอนแก่น
พันจ่าอากาศเอกจักรวาล   ถุงวิชา
อบต.ดินดำ
นางสาวโสรยา   เล็กประโคน
อบต.ช่อระกา
นางสาวกรกนก   อินทร์สอน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
นางสาวธัญญลักษณ์   ลิ้มทองกุล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สัมฤทธิ์   มัสฉะ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ดาบตำรวจวิชิต   จุลสม
สภ.ภูผาม่าน
นายพงษ์ศักดิ์   ทรัพย์ศิลาทอง
รพ.สต.บ้านป่าเปือย
นางสาววิชุนี   ชาอินทร์
รพ.สต.บ้านป่าเปือย
นางหนึ่งฤทัย   ฝ่ายพุฒ
รพ.สต.บ้านป่าเปือย
นางสาวณัฐพร   สมบัติ
สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4
นายธีรภัทร์   ใจดี 
กศน.อำเภอโนนศิลา
นางสาวรัตติยา   วิเศษผง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
นางสาวศศุภร   ปลั่งพงษ์พันธ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย สนง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นายวัชรพงศ์   รัชตเวชกุล
ธนาคารแห่งประเทศไทย สนง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นายโชติพัฒน์   กลิ่นสุคนธ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย สนง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นายทินกร   เพียดสิงห์
ร.ร.บ้านหนองผักตบ
นางสาวรัดชฎา   จำปา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี
นางสาวจงกลสิริ   คชธานี
อ.เมือง. จ.สกลนคร
นายณภพ   วานิชสาร
ร.ร.ท่านางแนววิทยายน
นายภัทรพงศ์   เรืองฤทธิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
นางสาวไอรัตน์ดา   ศิลาโรจนสมบัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ร้อยตำรวจเอกหญิงศิริเพ็ญ   วงศ์ดุษฎีกุล
สถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม
นายณรงค์ฤทธิ์   วังระหา
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

 

Copyright ? 2008. Designed by Free Website Templates
Privacy Policy | Terms of Use | XHTML | CSS