ประวัติวิทยากร

( นายทองสุข มันตาทร )

การศึกษา เปรียญธรรม 8 ประโยค
  กศ.บ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ศษ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
การรับราชการ (เคยเป็น) - ครู......... -ศึกษาธิการอำเภอ 9 ปี
  - ศึกษาธิการจังหวัด 13 ปี
  - ผู้อำนวยการสถาบันผู้บริหารการศึกษา 2 ปี
  - ผู้อำนวยการสำนักผู้ตรวจราชการ 7 ปี
     
  รางวัล - ครุฑทองคำ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
    - เสมาทองคำ ศึกษาธิการดีเด่น
    - พระธาตุนาดูนทองคำ ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     
  ผลการการเขียน - เทคนิคการพูดในที่ชุมชน และศิลปะการเป็นพิธีกร
  และการเป็นวิทยากร - ศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ
    - ศิลปะการเป็นประธาน....... - พัฒนาการบริการ ...... - คลายสงสัย พิธีกร พิธีการ
    - บันเทิงธรรมะ...... - รวมทีเด็ดเกร็ดการพูด ...... - เกร็ดการพูดในที่ชุมชน
    - รวมภาษิตข้อคิดคำคม ...... - สารพันฮา การศึกษายุคใหม่
     
  ปัจจุบัน - ข้าราชการบำนาญ
    - ประธานชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย
     

Copyright ? 2008. Designed by Free Website Templates
Privacy Policy | Terms of Use | XHTML | CSS